Translation

English
English Latvian
Cacti Monitor Plugin Ping Threshold Notification Cacti uzraudzības spraudņa ping robežvērtības paziņojums
The following report will identify Devices that have eclipsed their ping latency thresholds. You are receiving this report since you are subscribed to a Device associated with the Cacti system located at the following URL below. Šajā ziņojumā uzskaitītas ierīces, kuras pārsniegušas savas ping latentuma robežas. Jūs saņēmāt šo ziņojumu, jo esat abonējis ierīci Cacti sistēmā, kas atrodas zemāk norādītajā URL.
Cacti Monitoring Site Cacti uzraudzības vietne
You will receive notifications every %d minutes if the Device is above its threshold. Jūs saņemsiet paziņojumus ik pēc %d minūtēm, ja Ierīce pārsniedz tā robežvērtību.
You will receive notifications every time the Device is above its threshold. Jūs saņemsiet paziņojumus katru reizi, kad Ierīce pārsniedz tā robežvērtību.
The following Devices have breached their Alert Notification Threshold. Sekojošās ierīces ir pārsasniegušas tā trauksmes paziņojuma robežvērtību.
Current Ping Pašreizējais Ping
The following Devices have breached their Warning Notification Threshold. Sekojošās ierīces ir pārsasniegušas tā brīdinājuma paziņojuma robežvērtību.
Any Jebkuru
Click 'Continue' to %s monitoring on these Device(s) Noklikšķiniet 'Turpināt', lai %s uzraudzītu šo(-īs) ierīci(-es)
Click 'Continue' to Change the Monitoring settings for the following Device(s). Remember to check 'Update this Field' to indicate which columns to update. Noklikšķiniet 'Turpināt', lai mainītu uzraudzības iestatījumus izvēlētājai(-ām) ierīcei(-ēm). Atcerieties atķeksēt 'Atsvaidzināt šo lauku', lai norādītu, kuras kolonnas atsvaidzināt.
Update this Field Atsvaidzināt šo lauku
Change Monitoring Options Mainīt uzraudzības opcijas
Enable Monitoring Iespējot uzraudzību
Disable Monitoring Atspējot uzraudzību
Indefinitely Bezgalīgi
%d Month %d mēnesis
%d Months %d mēneši
%d Year %d gads
Normal User Parasts lietotājs
Monitor Settings Uzraudzības iestatījumi
Alarm Sound Trauksmes skaņa
This is the sound file that will be played when a Device goes down. Skaņas fails, kas tiks atskaņots, kad ierīce ir neaktīva.
Loop Alarm Sound Atskaņot nepārtraukti trauksmes skaņu
Play the above sound on a loop when a Device goes down. Atskaņot nepārtraukti iepriekš norādīto skaņas failu, kad ierīce ir neaktīva.
Show Icon Legend Rādīt ikonas leģendu
Check this to show an icon legend on the Monitor display Atķeksējiet, lai uzraudzības displejā rādītu ikonas leģendu
Show Uptime Rādīt darbošanās laiku
Check this to show Uptime on the Monitor display Atķeksējiet, lai uzraudzības displejā rādītu darbošanās laiku
Zoom to Errors Pietuvināt kļūdām
Check this to zoom to errored items on the Monitor display Atķeksējiet šo, lai uzraudzības displejā tuvinātu kļūdainajām vienībām
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/monitor
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Cacti/audit BezgalīgiUz visiem laikiem

Loading…

User avatar None

Source string changed

Cacti / monitorLatvian

6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Latvian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
setup.php:417
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
locales/po/lv-LV.po, string 159