Translation

English
English Swedish
Primary Customer Contact Primär kundkontakt
The principal customer contact name and number for this site. Den huvudsakliga kundkontaktens namn och nummer för denna webbplats.
NetOps Contact NetOps Contact
Please principal network support contact name and number for this site. Vänligen kontakta huvudkontorets namn och nummer för den här webbplatsen.
Facilities Contact Faciliteter Kontakt
Please principal facilities/security contact name and number for this site. Vänligen huvudkontor / säkerhet kontakt namn och nummer för denna webbplats.
Site Information Sidinformation
Provide any site-specific information, in free form, that allows you to better manage this location. Ge någon platsspecifik information, i fri form, så att du bättre kan hantera den här platsen.
General Mac Address Tracking Settings Allmänna Mac-adressspårningsinställningar
Please enter the MAC Address to be watched for. Vänligen ange MAC-adressen som du vill titta på.
MAC Tracking Name/Email Subject MAC-spårningsnamn / e-post ämne
Please enter a reasonable name for this MAC Tracking entry. This information will be in the subject line of your Email Var god ange ett rimligt namn för denna MAC Tracking-post. Denna information kommer att finnas i ämnesraden i din e-postadress
Ticket number for cross referencing with your corporate help desk system(s). Biljettnummer för korsreferens med ditt företags helpdesksystem (er).
Notification Schedule Meddelande Schema
Choose how often an Email should be generated for this Mac Watch item. Välj hur ofta en e-post ska genereras för detta Mac Watch-objekt.
First Occurrence Only Endast första gången
All Occurrences Alla händelser
Every Hour Varje timme
Email Addresses E-postadresser
Enter a semicolon separated of Email addresses that will be notified where this MAC address is. Ange en semikolon separerad av E-postadresser som kommer att meddelas var denna MAC-adress är.
General Mac Address Authorization Settings Allmänna Mac-adressbehörighetsinställningar
MAC Address Match MAC Adress Match
Please enter the MAC Address or Mac Address Match string to be automatically authorized. If you wish to authorize a group of MAC Addresses, you can use the wildcard character of '%' anywhere in the MAC Address. Vänligen ange MAC-adressen eller Mac-adressen Match-sträng som automatiskt godkänns. Om du vill godkänna en grupp MAC-adresser kan du använda wildcard-tecknet "%" någonstans i MAC-adressen.
Please add a reason for this entry. Lägg till en anledning till denna post.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
setup.php:1512
String age
12 months ago
Source string age
12 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 681