Translation

Duplicate
9/100
Context English Swedish State
Avg Proc Gem Proc
Max Proc Max Proc
View Devices Visa enheter
No Device Types Inga enhetstyper
Process Summary Filter Processöversiktfilter
Process Summary Statistics Processöversiktstatistik
Process Name Process namn
Num Paths Num vägar
Hosts Adresser
Avg Memory Gemminne
Max Memory Max minne
No Processes Processer
Custom Graph List Applied - Filtering from List Anpassad graflista tillämpad - Filtrering från lista
Graph Preview Filters Graph Preview Filters
Delete Radera
Duplicate Duplicera
Click 'Continue' to Delete the following Host Type(s) Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande värdtyp (er)
Cancel Avbryt
Continue Fortsätt
Delete Host Type(s) Ta bort värdtyp (er)
Click 'Continue' to Duplicate the following Host Type(s). You may optionally change the description for the new Host Type(s). Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix. Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande värdtyp (er). Du kan eventuellt ändra beskrivningen för den nya värdtypen. Annars ändras inte värdet under och originalnamnet replikeras med ett nytt suffix.
Host Type Prefix: Värden typ prefix:
Duplicate Host Type(s) Dubbla värdtyp (er)
New Type Ny typ
There were %d Device Types Added! Det fanns% d Enhetstyper tillagda!
No New Host Types Found! Inga nya värden hittades!
Import Results Importera resultat
Cacti has imported the following items: Cacti har importerat följande:
Import Host MIB OS Types Importera värd MIB OS-typer
Import Device Types from Local File Importera enhetstyper från lokal fil
Please specify the location of the CSV file containing your device type information. Ange platsen för CSV-filen som innehåller informationen om enhetstypen.
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/hmib Duplicera
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core Duplicera
Translated Cacti/mactrack Duplicera
Translated Cacti/webseer Duplicera
Translated Cacti/thold Duplicera
Translated Cacti/reportit Duplicera
Translated Cacti/core (v1.2.x) Duplicera

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
hmib_types.php:31
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 121