Translation

English
English Swedish
OS OS
Uptime Drifttid
SNMP SNMP
Status Status
Last Check Senaste kontrollen
Not Detected Hittades inte
No Devices Found Inga enheter hittades
Discovery Filters Discovery Filters
Network Nätverk
Reset fields to defaults Återställ fält till standardinställningar
Export Exportera
Export to a file Exportera till en fil
Purge Rensa
Purge Discovered Devices Rensa Upptäckta enheter
N/A N/A
Duplicate Duplicera
Enable Aktivera
Disable Inaktivera
Press 'Continue' to delete the following Graph Rules. Tryck på "Fortsätt" för att radera följande grafregler.
Click 'Continue' to duplicate the following Rule(s). You can optionally change the title format for the new Graph Rules. Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande regel (er). Du kan valfritt ändra titelformat för de nya grafreglerna.
Title Format Rubrikformat
rule_name Regelnamn
Click 'Continue' to enable the following Rule(s). Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande regel (er).
Make sure, that those rules have successfully been tested! Se till att de reglerna har testats!
Click 'Continue' to disable the following Rule(s). Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande regel (er).
Apply requested action Ansök önskad åtgärd
Are You Sure? Är du säker?
Are you sure you want to delete the Rule '%s'? Är du säker på att du vill ta bort regeln ' %s'?
Rule Selection [edit: %s] Regelval [redigera: %s]
Rule Selection [new] Regelval [ny]
Don't Show Visa inte
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/webseer
Propagated Translated Cacti/reportit
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/mactrack
Propagated Translated Cacti/hmib

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 237