Translation

English
English Latvian
Compression error Kompresijas kļūda
Service not available Pakalpojums nav pieejams
Protocol version not supported Protokola versija netiek atbalstīta
Host key not verifiable Resursdatora atslēga nav verificējama
Connection failed Savienojums neizdevās
Disconnected by application Atvienots pateicoties programmai
Too many connections Pārāk daudz savienojumu
Authentication cancelled by user Autentifikāciju atcēla lietotājs
No more authentication methods available Autentifikācijas metodes vairs nav pieejamas
Invalid user name Nederīgs lietotājvārds
Non Query Based Nebalstīts uz vaicājumiem
Graph Templates Grafiku veidnes
Data Queries Datu vaicājumi
Delete Dzēst
Enable Iespējot
Disable Atspējot
Export Now Eksportēt tūlīt
Periodic Periodiski
Daily Katru dienu
Hourly Katru stundu
Click 'Continue' to delete the following Graph Export Definition. Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu norādīto grafika eksportēšanas definīciju.
Cancel Atcelt
Click 'Continue' to disable the following Graph Export Definition. Noklikšķiniet 'Turpināt', lai atspējotu norādīto grafika eksportēšanas definīciju.
Continue Turpināt
Disable Graph Export Definition(s) Atspējot grafika eksportēšanas definīciju(-as)
Click 'Continue' to enable the following Graph Export Definition. Noklikšķiniet 'Turpināt', lai iespējotu norādīto grafika eksportēšanas definīciju.
Enable Graph Export Definition(s) Iespējot grafika eksportēšanas definīciju(-as)
Click 'Continue' to run the following Graph Export Definition now. Noklikšķiniet 'Turpināt', lai palaistu norādīto grafika eksportēšanas definīciju tūlīt.
Run Graph Export Definition(s) Now Palaist grafika eksportēšanas definīciju(-as) tūlīt
You must select at least one Graph Export Definition. Jums ir jāizvēlas vismaz viena grafika eksportēšanas definīcija.
Return Atgriezties
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/gexport
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/webseer
Propagated Translated Cacti/servcheck
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/core

Loading…

User avatar Coool

Translation changed

Cacti / gexportLatvian

a year ago
User avatar Coool

New translation

Cacti / gexportLatvian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Latvian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
gexport.php:32
String age
a year ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/lv-LV.po, string 53