Translation

English
English Bulgarian
Error starting client-server protocol Грешка при стартирането на протокол клиент-сървър
Daemon unable to append to log-file Daemon не може да добави към лог-файл
Error in socket I/O Грешка в гнездото I / O
Error in file I/O Грешка във файла I / O
Error in rsync protocol data stream Грешка в потока данни на протокола rsync
Errors with program diagnostics Грешки при диагностика на програмата
Error in IPC code Грешка в кода на IPC
Received SIGUSR1 or SIGINT Получени са SIGUSR1 или SIGINT
Some error returned by waitpid() Някои грешки, върнати от waitpid ()
Error allocating core memory buffers Грешка при разпределянето на буфери на основната памет
Partial transfer due to error Частично прехвърляне поради грешка
Partial transfer due to vanished source files Частично прехвърляне поради изчезнали източници
The --max-delete limit stopped deletions Лимитът --max-delete е спрял изтриването
Timeout in data send/receive Прекъсване на времето за изпращане / получаване на данни
Timeout waiting for daemon connection Времето за изчакване на връзката с демон
Unknown error Неизвестна грешка
Operation was successful Операцията беше успешна
General error in file copy Обща грешка при копиране на файл
Destination is not directory, but it should be Дестинацията не е директория, но трябва да бъде
Maximum symlink level exceeded Превишено е максималното ниво на символни връзки
Connecting to host failed. Неуспешно свързване с хост.
Connection broken Връзката е прекъсната
File does not exist Файлът не съществува
No permission to access file. Няма разрешение за достъп до файла.
General error in sftp protocol Обща грешка в протокола sftp
File transfer protocol mismatch Несъответствие между протокола за прехвърляне на файлове
No file matches a given criteria Никой файл не отговаря на даден критерий
Host not allowed to connect Хостът не може да се свързва
General error in ssh protocol Обща грешка в ssh протокола
Key exchange failed Обмяната на ключове е неуспешна
Reserved Запазен
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/gexport
The following string has a different source, but the same context.
Translated Cacti/core Неизвестна грешкаен раздел

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
functions.php:334 functions.php:405
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 21