Translation

English
English Bulgarian
Connection broken Връзката е прекъсната
File does not exist Файлът не съществува
No permission to access file. Няма разрешение за достъп до файла.
General error in sftp protocol Обща грешка в протокола sftp
File transfer protocol mismatch Несъответствие между протокола за прехвърляне на файлове
No file matches a given criteria Никой файл не отговаря на даден критерий
Host not allowed to connect Хостът не може да се свързва
General error in ssh protocol Обща грешка в ssh протокола
Key exchange failed Обмяната на ключове е неуспешна
Reserved Запазен
MAC error Грешка в MAC
Compression error Грешка при компресиране
Service not available Услугата не е налична
Protocol version not supported Версията на протокола не се поддържа
Host key not verifiable Ключът на хоста не може да бъде проверен
Connection failed Свързването е неуспешно.
Disconnected by application Изключено от приложението
Too many connections Твърде много връзки
Authentication cancelled by user Удостоверяването е анулирано от потребителя
No more authentication methods available Няма повече налични методи за удостоверяване
Invalid user name Невалидно потребителско име
Non Query Based Въз основа на заявките
Graph Templates Шаблони за графики
Data Queries Автоматизирани данни
Delete Изтрий
Enable Включи
Disable Изключи
Export Now Експортиране сега
Periodic периодичен
Daily Ежедневно
Hourly всеки час
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/gexport
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/mikrotik
Translated Cacti/core (v1.2.x)
Translated Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
functions.php:397
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 42