Translation

English
English Vietnamese
Bytes Exchanged Đã trao đổi byte
Packets Examined Gói thanh
Plugin -> Flow Viewer Plugin -> Trình xem luồng
Plugin -> Flow Admin Plugin -> Quản trị luồng
The Filter has been Deleted Bộ lọc đã bị xóa
The Filter has been Updated Bộ lọc đã được cập nhật
Import/Export Nhập vào/Xuất ra
FlowView FlowView
Normal User Người dùng bình thường
System Administration Quản lí hệ thống
Flow Viewer Trình xem lưu lượng
(view) (xem)
(save) Lưu
(edit) (chinnhr sửa)
(actions) Hành động
Hostname Resolution Resolution - Độ phân giải
The method by which you wish to resolve hostnames. Phương pháp mà bạn muốn giải quyết tên máy chủ.
Use Local Server Sử dụng máy chủ cục bộ
Use DNS Server Below Sử dụng máy chủ DNS bên dưới
Don't Resolve DNS Không giải quyết DNS
Use Arin to Find Unregistered Domains
Many Big Tech data collection services like to mask their ownership of domains to obfuscate the fact that they are collecting your personal information. If you are concerned with this and your Cacti install has access to the Internet, you can use Arin to remove the mask from those Big Tech companies.
Data Retention Policy Chính sách lưu giữ dữ liệu
The amount of time Cacti will maintain the partitioned Flow tables. Khoảng thời gian Cacti sẽ duy trì các bảng Flow được phân vùng.
%d Week % d tuần
%d Weeks % d tuần
%d Month % d tháng
%d Months % d tháng
%d Year % d Năm
Database Partitioning Scheme Lược đồ phân vùng cơ sở dữ liệu
Depending on the number of flows per minute, you may require more tables per day. Tùy thuộc vào số lượng dòng chảy mỗi phút, bạn có thể yêu cầu nhiều bảng hơn mỗi ngày.

Loading…

User avatar None

Source string changed

Cacti / flowviewVietnamese

5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
setup.php:352
String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 309