Translation

English
English Greek
About Cacti Σχετικά με το Cacti
Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs. Το Cacti έχει σχεδιαστεί για να είναι μια ολοκληρωμένη λύση γραφικών που βασίζεται στο πλαίσιο του RRDtool. Στόχος του είναι να διευκολύνει τη δουλειά του διαχειριστή δικτύου, φροντίζοντας για όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες που απαιτούνται για τη δημιουργία σημαντικών γραφημάτων.
Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates. Ανατρέξτε στον επίσημο ιστότοπο %sCacti %s για πληροφορίες, υποστήριξη και ενημερώσεις.
Active Developers Προγραμματιστές του Cacti
Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.
Honorable Mentions Τμήμα μενού κονσόλας
Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.
Emeritus Members Μέλος ομάδας
Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.
Thanks Ευχαριστούμε
A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s. Μια πολύ ιδιαίτερη ευχαριστία στο %sTobi Oetiker %s, ο δημιουργός του %sRRDtool %s και το πολύ δημοφιλές %sMRTG %s.
The users of Cacti Οι χρήστες του Cacti
Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti. Ειδικά όσοι έχουν πάρει το χρόνο να δημιουργήσουν μια αναφορά έκδοσης ή να βοηθήσουν με άλλο τρόπο να διορθώσουν προβλήματα που σχετίζονται με το Cacti. Επίσης, σε όσους συνέβαλαν στη στήριξη του Cacti.
License Άδεια Χρήσης
Cacti is licensed under the GNU GPL: Το Cacti διαθέτει άδεια χρήσης του GNU GPL:
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Το πρόγραμμα αυτό είναι ελεύθερο λογισμικό. Επιτρέπεται η αναδιανομή ή/και τροποποίησή του υπό τους όρους της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU (GNU General Public License), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) – είτε της έκδοσης 2 της Άδειας, είτε (κατ' επιλογήν) οποιασδήποτε μεταγενέστερης έκδοσης.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. Το πρόγραμμα αυτό διανέμεται με την ελπίδα ότι θα αποδειχθεί χρήσιμο, παρόλα αυτά ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ – χωρίς ούτε και την σιωπηρή εγγύηση ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (GNU General Public License).
Delete Διαγραφή
Convert to Normal Graph Μετατροπή σε γράφημα LINE1
Place Graphs on Report Τοποθετήστε γραφήματα στην αναφορά
Migrate Aggregate to use a Template Μετεγκατάσταση συνόλων για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο
Create New Aggregate from Aggregates Δημιουργία νέου συνόλου από αδρανή
Associate with Aggregate Συνεργάστηκε με το Σύνολο
Disassociate with Aggregate Διαχωρίστε το με το Σύνολο
Place on a Tree (%s) Τοποθετήστε σε ένα δέντρο ( %s)
Override Values for Graph Item Απαγόρευση τιμών για το στοιχείο γραφήματος
Override this Value Να αντικατασταθεί αυτή η τιμή
The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template. Τα επιλεγμένα σύνολα γραφημάτων αντιπροσωπεύουν στοιχεία από περισσότερα από ένα πρότυπα γραφήματος.
In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template. Για να μεταφέρετε τα Αδρανή Γραφήματα παρακάτω σε ένα Σύμπαν με βάση το πρότυπο, δημιουργήστε πρώτα ένα Πρότυπο Συγκεντρώσεων για το πρότυπο γραφήματος ' %s'.
The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates. Τα επιλεγμένα σύνολα γραφημάτων αντιπροσωπεύουν στοιχεία από περισσότερα από ένα πρότυπα γραφήματος.
In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist. Προκειμένου να μεταφερθούν οι συγκεντρωτικοί γραφήτες παρακάτω σε ένα συσσωρευμένο με βάση πρότυπα, πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο ένα πρότυπο γραφήματος. Πατήστε 'Επιστροφή' και, στη συνέχεια, επιλέξτε μόνο Aggregate Graph που χρησιμοποιεί το ίδιο πρότυπο γραφήματος.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Consecutive duplicated words

Text contains the same word twice in a row: GNU

Reset

Glossary

English Greek
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
about.php:101 lib/installer.php:1915
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/el-GR.po, string 16