Translation

English
English Swedish
A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select graphs to include from the tree. Ett Perl-kompatibelt regelbundet uttryck (REGEXP) används för att välja grafer som ska inkluderas från trädet.
Select a Device Template to use. Välj en Enhetsmall att använda.
Select a Device to specify a Graph Välj en enhet för att ange en graf
Select a Graph Template for the host Välj en grafmall för värden
The Graph to use for this report item. Grafen som ska användas för detta rapportobjekt.
The Graph End time will be set to the scheduled report send time. So, if you wish the end time on the various Graphs to be midnight, ensure you send the report at midnight. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan. Grafikavslutningen kommer att ställas in till den schemalagda rapportens sändningstid. Så, om du önskar sluttiden på de olika graferna för att vara midnatt, se till att du skickar rapporten vid midnatt. Grafstarttiden kommer att vara sluttid minus graftiden.
Alignment Justering
Alignment of the Item Justering av föremålet
Fixed Text Fast text
Enter descriptive Text Ange beskrivande text
Font Size Textstorlek
Font Size of the Item Objektets teckenstorlek
Report Item [edit Report: %s] Rapportera objekt [redigera rapport: %s]
Report Item [new Report: %s] Rapportera objekt [ny rapport: %s]
Events Evenemang
[new] [nytt]
Send Report Skicka in rapport
Details %s Detaljer
Items %s Artikelnummer %s
Scheduled Events %s Schemalagda händelser
Report Preview %s Rapportförhandsgranskning
Item Details Objektsdetaljer
Using CSS
Tree: %s Träd:
, Device: %s (Från Enhet: %s)
, Branch: %s Gren:
(All Branches) (Alla grenar)
(Current Branch) (Nuvarande gren)
No Report Items Inga rapportobjekt
Administrator Level Administratörsnivå
Reports [%s] Rapporterar [ %s]
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 3087