Translation

Error
3/100
Context English Swedish State
Site: Webbplats:
Leaf: Blad
Device Template: Enhetsmall:
Applied Tillämpad
Filter Filtrera
Graph Filters Graffilter
Set/Refresh Filter Set / Refresh Filter
(Non Graph Template) (Icke grafisk mall)
Selected Valda
The regular expression "%s" is not valid. Error is %s Sökordet " %s" är inte giltigt. Felet är %s
There was an internal error! Det fanns ett internt fel!
Backtrack limit was exhausted! Backtrackgränsen var utmattad!
Recursion limit was exhausted! Rekursionsgränsen var uttömd!
Bad UTF-8 error! Fel UTF-8 fel!
Bad UTF-8 offset error! Fel UTF-8 förskjutningsfel!
Error Fel
Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details. Valideringsfel för variabel %s med ett värde på %s. Se backtrace nedan för mer information.
Validation Error Valideringsfel
written skriven
could not open kunde inte öppna
not exists existerar inte
not writable Skrivbar
writable skrivbar
Resource File: '%s' is missing or not readable. Make sure you install it before using Data Query: '%s' Resursfil: '%s' saknas eller kan inte läsas. Se till att du installerar det innan du använder datafrågan: '%s'
Unknown Field Okänt fält
Import Preview Results Importera förhandsgranskningsresultat
Import Results Importera resultat
Cacti would make the following changes if the Package was imported: Kaktuserna skulle göra följande ändringar om paketet importerades:
Cacti has imported the following items for the Package: Kaktus har importerat följande artiklar för paketet:
Package Files Paketfiler
[preview] Förhandsvisa
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/core (v1.2.x) Fel
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core Fel
Translated Cacti/gexport Fel
Translated Cacti/hmib Fel
Translated Cacti/mactrack Fel
Translated Cacti/syslog Fel
Translated Cacti/thold Fel
Translated Cacti/webseer Fel
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core FEL

Change compared to this translation:

FelEL
Translated Cacti/core (v1.2.x) FEL

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 3096