Translation

ERROR
3/100
Context English Swedish State
WARNING: Export Errors Encountered. Refresh Browser Window for Details! VARNING: Exportfel uppstod. Uppdatera webbläsarfönstret för detaljer!
What would you like to export? Vad vill du exportera?
Select the Template type that you wish to export from Cacti. Välj den Malltyp du vill exportera från Kaktus.
Device Template to Export Enhetsmall för export
Choose the Template to export to XML. Välj mall som ska exporteras till XML.
Include Dependencies Inkludera beroenden
Some templates rely on other items in Cacti to function properly. It is highly recommended that you select this box or the resulting import may fail. Vissa mallar är beroende av andra objekt i kaktusen för att fungera korrekt. Det rekommenderas starkt att du markerar den här rutan eller att den resulterande importen misslyckas.
Output Format Format för utdata
Choose the format to output the resulting XML file in. Väj format för för den XML-fil som skrivs.
Output to the Browser (within Cacti) Skriv direkt till webbläsaren (i Cacti)
Output to the Browser (raw XML) Skriv direkt till webbläsaren (rå XML)
Save File Locally Spara fil lokalt
Available Templates [%s] Tillgängliga mallar [ %s]
The Template Import Failed. See the cacti.log for more details. Mallimporten misslyckades. Mer information finns i kakti.loggen.
Import Template Importera mall från lokal fil
ERROR FEL
Failed to access temporary folder, import functionality is disabled Misslyckades med att komma åt tillfällig mapp, importfunktionalitet är inaktiverad
dropdown action Publish Publicera
dropdown action Un-Publish Avpublicera
dropdown action Un-Lock Låst
ordering of tree items inherit ärva
ordering of tree items manual manuell
ordering of tree items alpha alfaversion
ordering of tree items natural naturlig
ordering of tree items numeric numeriska
Click 'Continue' to delete the following Tree. Klicka på "Fortsätt" för att radera följande träd.
Delete Tree Ta bort träd
Click 'Continue' to publish the following Tree. Klicka på "Fortsätt" för att publicera följande träd.
Publish Tree Publicera träd
Click 'Continue' to un-publish the following Tree. Klicka på "Fortsätt" för att publicera följande träd.
Un-publish Tree Un-publicera Tree
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/core (v1.2.x) FEL
The following string has the same context and source.
Translated Cacti/core FEL
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core Fel

Change compared to this translation:

FELel
Translated Cacti/core (v1.2.x) Fel
Translated Cacti/gexport Fel

Change compared to this translation:

FELel
Translated Cacti/hmib Fel

Change compared to this translation:

FELel
Translated Cacti/mactrack Fel

Change compared to this translation:

FELel
Translated Cacti/syslog Fel

Change compared to this translation:

FELel
Translated Cacti/thold Fel

Change compared to this translation:

FELel
Translated Cacti/webseer Fel

Change compared to this translation:

FELel

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
templates_import.php:112
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 3802