Translation

Down
5/100
Context English Polish State
An Email Address you be reached at. Adres e-mail, na który zostaniesz przekierowany.
Clear User Settings Wyczyść ustawienia użytkownika
Return all User Settings to Default values. Przywróć wszystkie ustawienia użytkownika do wartości domyślnych.
Clear Private Data Wyczyść prywatne dane
Clear Private Data including Column sizing. Wyczyść dane prywatne, w tym wielkość kolumny.
Logout Everywhere Wyloguj się wszędzie
Clear all your Login Session Tokens. Wyczyść wszystkie żetony sesji logowania.
User Settings Ustawienia użytkownika
Private Data Cleared Dane prywatne wyczyszczone
Your Private Data has been cleared. Twoje prywatne dane zostały usunięte.
All your login sessions have been cleared. Wszystkie sesje logowania zostały usunięte.
User Sessions Cleared Sesje użytkowników usunięte
Reset Resetuj
Add Device Dodaj urządzenie
Delete Device Usuń urządzenie(-a)
Down W dół
Up Do góry
Added manually through device automation interface. Dodane ręcznie poprzez interfejs automatyki urządzenia.
Device %s Added to Cacti Dodano do Cacti
Device %s Not Added to Cacti Nie dodano do Cacti
Devices Removed from Cacti Automation database
Click 'Continue' to add the following Discovered device(s). Kliknij 'Kontynuuj', aby dodać następujące Odkryte urządzenie(-a).
Pollers Pollery
Select Template Wybierz szablon
Availability Method Metoda dostępności
Add Device(s) Dodaj urządzenie(-a)
Click 'Continue' to Delete the following Discovered device(s). Kliknij 'Kontynuuj', aby dodać następujące Odkryte urządzenie(-a).
Delete Device(s) Usuń urządzenie(-a)
Devices Urządzenia
Device Name Nazwa urządzenia
IP IP
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/core (v1.2.x) W dół
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core W dół
Translated Cacti/flowview W dół
Translated Cacti/hmib W dół
Translated Cacti/mactrack W dół
Translated Cacti/mikrotik W dół
Translated Cacti/monitor W dół
Translated Cacti/thold W dół
Translated Cacti/webseer W dół
The following string has a different source, but the same context.
Translated Cacti/thold DÓŁ

Change compared to this translation:

W dółDÓŁ

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.