Translation

English
English Dutch
Connect Timeout Connectie timeout
The Network Connect Timeout in seconds. Voer de SMTP timeout in seconden in.
Bind Timeout Timeout
The Bind Timeout in seconds. Voer de SMTP timeout in seconden in.
LDAP Debug Mode LDAP-foutopsporingsmodus
If Checked Cacti will log extra LDAP information to the Cacti log during Binding and Searching activities. If Checked Cacti logt extra LDAP-informatie in het Cacti-logboek tijdens Binding- en zoekactiviteiten.
Encryption Encryptie
Encryption that the server supports. NOTE: When using LDAP + TLS you must use version 3. Encryptie die de server ondersteund. TLS is alleen ondersteund door protocol versie 3.
TLS Certificate Requirements Vereisten voor TLS-certificaat
Should LDAP verify TLS Certificates when received by the Client. Moet LDAP TLS-certificaten verifiëren wanneer deze door de Klant worden ontvangen.
Referrals Verwijzingen
Enable or Disable LDAP referrals. If disabled, it may increase the speed of searches. Activeer of deactiveer LDAP verwijzingen. Indien uitgeschakeld kan het de snelheid van het zoeken versnellen.
Mode Modus
Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the user's Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the user's Distinguished Name (DN). Modus die cactussen proberen te authenticeren tegen de LDAP-server.<blockquote><i><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) search occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><br><i>Anoniem zoeken</i> - Pogingen om te zoeken naar een gebruikersnaam in de map LDAP via anonieme binding om de onderscheidende naam (DN) van de gebruiker te vinden.<br><br><br><i><i>Specifiek zoeken</i> - Pogingen om te zoeken naar een gebruikersnaam in de map LDAP via specifieke onderscheidende naam (DN) en specifiek wachtwoord om de onderscheidende naam (DN) van de gebruiker te vinden.
Distinguished Name (DN) Onderscheiden naam (DN)
The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: <i>"uid=&lt;username&gt;,ou=people,dc=domain,dc=local"</i>. Windows AD provides an alternative syntax: <i>"&lt;username&gt;@win2kdomain.local"</i>, commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "&lt;username&gt;" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.
Require Group Membership Vereist groepslidmaatschap
Require user to be member of group to authenticate. Group settings must be set for this to work, enabling without proper group settings will cause authentication failure. Vereist dat de gebruiker lid is van een groep om zich te authenticeren. Groepsinstellingen moeten worden ingesteld om dit te laten werken, omdat het inschakelen zonder de juiste groepsinstellingen de authenticatie mislukt.
LDAP Group Settings LDAP groep instellingen
Group Distinguished Name (DN) Groep Onderscheidende naam (DN)
Distinguished Name of the group that user must have membership. Onderscheiden Naam van de groep die de gebruiker moet hebben.
Group Member Attribute Groepslid Attribuut
This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name". Dit verwijst naar het specifieke kenmerk in de LDAP-directory dat de gebruikersnamen van groepsleden bevat. Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat de attribuutwaarde overeenkomt met de configuratie die is opgegeven in de "Distinguished Name" of dat de werkelijke attribuutwaarde doorzoekbaar is met behulp van de instellingen die zijn beschreven in de "Distinguished Name".
Group Member Type Groepslid Type
Defines if users use full Distinguished Name or just Username in the defined Group Member Attribute. Definieert of gebruikers de volledige onderscheidende naam gebruiken of alleen de gebruikersnaam in het gedefinieerde groepsattribuut.
Distinguished Name Unieke naam
LDAP Specific Search Settings LDAP specifieke zoekinstellingen
Search Base Zoeken op basis
Search base for searching the LDAP directory, such as <i>'dc=win2kdomain,dc=local'</i> or <i>'ou=people,dc=domain,dc=local'</i>. Zoek als basis voor het zoeken in de LDAP-directory, zoals <i>'dc=win2kdomain,dc=local'</i> of <i>'ou=people,dc=domain,dc=local'</i>.
Search Filter Zoekfilter
Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>'(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))'</i> or for OpenLDAP: <i>'(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))'</i>. '&lt;username&gt' is replaced with the username that was supplied at the login prompt. Zoekfilter om de gebruiker in de LDAP-directory te lokaliseren, bijvoorbeeld voor vensters: <i>'(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))'</i> of voor OpenLDAP: <i>'(&(objectClass=account)(uid=&lt;gebruikersnaam&gt))'</i>. &lt;username&gt' wordt vervangen door de gebruikersnaam die bij de login prompt werd opgegeven.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Empty Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Empty Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 2497