Translation

English
English Dutch
[success] [succesvol]
[fail] [mislukt]
[preview] [voorbeeld]
[updated] [bijgewerkt]
[unchanged] [ongewijzigd]
Found Dependency: Gevonden afhankelijkheden:
Unmet Dependency: Onbevredigde afhankelijkheid:
Path was not writable Pad was niet beschrijfbaar
Path is not writable Pad is niet beschrijfbaar
Failed to set specified %sRRDTool version: %s Geen instelling van gespecificeerde %sRRDTool versie: %s
Invalid Theme Specified Ongeldig Thema Gespecificeerd
Resource is not writable Hulpbron is niet beschrijfbaar
File not found Bestand niet gevonden
PHP did not return expected result PHP heeft niet het verwachte resultaat opgeleverd
Unexpected path parameter Onverwachte padparameter
Failed to apply specified profile %s != %s Geen toepassing van gespecificeerd profiel %s != %s !
Failed to apply specified mode: %s Geen toepassing van de gespecificeerde modus: %s
Failed to apply specified automation override: %s Gebrekkige toepassing van bepaalde automatiseringsoverride: %s
Failed to apply specified cron interval Geen toepassing van een bepaald cron-interval
Failed to apply '%s' as Automation Range Kan '%s' niet toepassen als automatiseringsbereik
No matching snmp option exists Geen bijpassende snmp-optie bestaat
No matching template exists Er bestaat geen bijpassend sjabloon
The Installer could not proceed due to an unexpected error. De installateur kon door een onverwachte fout niet verdergaan.
Please report this to the Cacti Group. Gelieve dit aan de Cacti Group te melden.
Unknown Reason: %s Onbekende reden: %s
You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed. U probeert Cacti %s op een 0.6.x database te installeren. Helaas kan dit niet worden uitgevoerd.
To be able continue, you <b>MUST</b> create a new database, import "cacti.sql" into it: Om verder te kunnen gaan, maak je <b>MUST</b> een nieuwe database, importeer je "cacti.sql" erin:
You <b>MUST</b> then update "include/config.php" to point to the new database. U <b>MUST</b> werkt dan "include/config.php" bij om naar de nieuwe database te verwijzen.
NOTE: Your existing data will not be modified, nor will it or any history be available to the new install OPMERKING: Uw bestaande gegevens worden niet gewijzigd, noch zullen deze gegevens of enige geschiedenis beschikbaar zijn voor de nieuwe installatie.
You have created a new database, but have not yet imported the 'cacti.sql' file. At the command line, execute the following to continue: U heeft een nieuwe database aangemaakt, maar het 'cacti.sql' bestand nog niet geïmporteerd. Voer op de opdrachtregel het volgende uit om verder te gaan:
This error may also be generated if the cacti database user does not have correct permissions on the Cacti database. Please ensure that the Cacti database user has the ability to SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX on the Cacti database. Deze fout kan ook worden gegenereerd als de cacti database gebruiker niet over de juiste rechten op de Cacti database beschikt. Zorg ervoor dat de gebruiker van de Cacti-database de mogelijkheid heeft om SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX op de Cacti database.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched exclamation mark

Source and translation do not both end with an exclamation mark

Reset

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
lib/installer.php:876
String age
2 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 3372