English Vietnamese
Delete Xóa
Duplicate Bản sao
Lock Khóa
Unlock Mở khóa
Export Xuất ra
Name Tên
Maximum Tối đa
Minimum Tối thiểu
Default Mặc định
Options Tùy chọn
ID ID
Group Nhóm
Unit Đơn vị
Visible Hiển thị
Separate Riêng biệt
Elements Các thành phần
General Chung
Groups Nhóm
Variables Biến
Today Hôm nay