English Vietnamese
Delete Xóa
Duplicate Bản sao
Lock Khóa
Unlock Mở khóa
Export Xuất ra
Name Tên
Internal Name tên nội địa
Maximum Tối đa
Minimum Tối thiểu
Default Mặc định
Stepping Bước
Input Type Kiểu đầu vào
Options Tùy chọn
ID ID
Abbreviation Phép trừ
Group Nhóm
Unit Đơn vị
Consolidation Function Chức năng hợp nhất
Visible Hiển thị
Separate Riêng biệt