English Vietnamese
Internal Name tên nội địa
Stepping Bước
Input Type Kiểu đầu vào
Abbreviation Phép trừ
Consolidation Function Chức năng hợp nhất
Calculation Formula Công thức tính
Generic ID ID chung
Measurands Số đo
Associated Data Templates Mẫu dữ liệu
Data Templates Mẫu dữ liệu
Last 1 Day 1 ngày qua
Last 2 Days 2 ngày qua
Last 3 Days 3 ngày qua
Last 4 Days 4 ngày qua
Last 5 Days 5 ngày qua
Last 6 Days 6 ngày qua
Last Week (Sun - Sat) Tuần trước (Chủ Nhật - Thứ Bảy)
Last Week (Mon - Sun) Tuần trước (Thứ Hai - Chủ Nhật)
Last 14 Days 14 ngày qua
Last 21 Days 21 ngày qua