English Vietnamese
Octal Octal
f_grd - Gradient f_grd - Gradient
Returns the xth percentitle. Trả về giá trị đo cuối cùng
Returns the sum of values over a defined threshold. Trả về số lượng giá trị
Returns the rounded integer value of any given float. Trả về giá trị thấp nhất của danh sách các tham số đã cho
Decimal Mark used to separate the integer part from the fractional part Biểu tượng cho biết sự kết thúc của phần nguyên và phần đầu của phần phân số.
Enable [%s] Bật
Measurand: %s Số đo
There are no unlocked and enabled report templates available (%s locked or disabled). Không có mẫu báo cáo có sẵn.
Last run %s Lần chạy cuối cùng
Click 'Continue' to Run the following Report: Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa các báo cáo sau.
Click 'Continue' to Delete the following Reports: Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa các báo cáo sau.
Data Items [Report: %s %s [%d] Mục dữ liệu [Báo cáo: %s %s [% d]
# Your report header\n# <cacti_version> <reportit_version> # Tiêu đề báo cáo của bạn \ n # <cacti_version> <reportit_version>
The Author of this Report Template. Xuất mẫu báo cáo
Template : %s Giao diện
Report: <i>None</i> | _Báo cáo: <i>không có</i> <br>
Sets the default value. Trả về giá trị thấp nhất
Variable : %s Biến