English Vietnamese
Returns the xth percentitle. Trả về giá trị đo cuối cùng
Returns the sum of values over a defined threshold. Trả về số lượng giá trị
Returns the rounded integer value of any given float. Trả về giá trị thấp nhất của danh sách các tham số đã cho
Decimal Mark used to separate the integer part from the fractional part Biểu tượng cho biết sự kết thúc của phần nguyên và phần đầu của phần phân số.
Click 'Continue' to Run the following Report: Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa các báo cáo sau.
Click 'Continue' to Delete the following Reports: Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa các báo cáo sau.
The Author of this Report Template. Xuất mẫu báo cáo
Sets the default value. Trả về giá trị thấp nhất