English Dutch
Success Gelukt
Syntax or usage error Syntaxis of gebruiksfout
Protocol incompatibility Protocol onverenigbaarheid
Errors selecting input/output files, dirs Fouten bij het selecteren van invoer-/uitvoerbestanden, dirs
Requested action not supported: an attempt was made to manipulate 64-bit files on a platform that cannot support them; or an option was specified that is supported by the client and not by the server. Gevraagde actie niet ondersteund: er is een poging gedaan om 64-bit bestanden te manipuleren op een platform dat deze niet kan ondersteunen; of er is een optie gespecificeerd die wordt ondersteund door de client en niet door de server.
Error starting client-server protocol Fout bij het starten van het client-server protocol
Daemon unable to append to log-file Daemon niet in staat om aan het logboekbestand toe te voegen
Error in socket I/O Fout in socket-I/O
Error in file I/O Fout in bestand I/O
Error in rsync protocol data stream Fout in de gegevensstroom van het rsync-protocol
Errors with program diagnostics Fouten bij de programma-diagnose
Error in IPC code Fout in de IPC code
Received SIGUSR1 or SIGINT Ontvangen SIGUSR1 of SIGINT
Some error returned by waitpid() Enige fout geretourneerd door waitpid()
Error allocating core memory buffers Fout bij het toewijzen van kerngeheugenbuffers
Partial transfer due to error Gedeeltelijke overdracht door een fout
Partial transfer due to vanished source files Gedeeltelijke overdracht als gevolg van verdwenen bronbestanden
The --max-delete limit stopped deletions De --max-verwijderingslimiet is gestopt met het verwijderen van verwijderingen
Timeout in data send/receive Time-out in het verzenden/ontvangen van gegevens
Timeout waiting for daemon connection Time-out bij het wachten op een daemon-verbinding