English Polish
Summary Podsumowanie
Source IP IP źródłowe
No Limit Bez limitu
All Wszystkie
Bytes Bajtów
Port Port
IP Address Adres IP
Protocol Protokół
TOS Warunki użytkowania
N/A N/D
Start Time Czas rozpoczęcia
End Time Czas zakończenia
Active Aktywny
Flags Flagi
Source Źródło
Destination Cel
Filter Filtr
Presets Presets
Report Type Typ raportu
Yes Tak