Translation

filter: use
English
Context English Swedish
Continue Fortsätt
Remove WMI Query Ta bort WMI-fråga
Give this account a meaningful name that will be displayed. Ge det här kontot ett meningsfullt namn som kommer att visas.
Username Användarnamn
The username that will be used for authentication. Please also include the domain if necessary. Användarnamnet som ska användas för autentisering. Vänligen inkludera även domänen om det behövs.
Password Lösenord
The password used for authentication. Lösenordet som används för autentisering.
Press 'Continue' to delete the following accounts. Tryck på "Fortsätt" för att radera följande konton.
You must select at least one account. Du måste välja minst ett konto.
Account [edit: %s] Konto [redigera: %s]
Account [new] Konto [nytt]
WMI Accounts WMI-konton
Search Sök
Accounts Konton
Default Standard
filter: use Go Utför
filter: reset Clear Rensa
Description Beskrivning
Devices Enheter
No Accounts Found Inga konton hittades
Give this query a meaningful name that will be displayed. Ge den här frågan ett meningsfullt namn som kommer att visas.
Collection Frequency Samlingsfrekvens
When this WMI Query is added to a Device, this is the Frequency of Data Collection that will be used. När den här WMI-frågan läggs till i en enhet, är det datafältets frekvens som ska användas.
Enabled Aktiverad
Should this Query be enabled on hosts using it Ska denna fråga aktiveras på värdar som använder den
Namespace namespace
The Namespace for this Query. Namnrymden för den här frågan.
Query Fråga
The Query to execute for gathering WMI data from the device. Frågan som ska utföras för att samla WMI-data från enheten.
Primary Key Primärnyckel
When a WMI Query returns multiple rows, which Keyname will be the primary key or index? If the Primary Key includes multiple columns, separate them with a comma. När en WMI-fråga returnerar flera rader, vilken Keyname blir den primära nyckeln eller indexet? Om den primära nyckeln innehåller flera kolumner, separera dem med ett komma.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/wmi
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x) UtförStart
Propagated Translated Cacti/core UtförStart
Propagated Translated Cacti/gexport
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Cacti/core
Translated Cacti/reportit UtförStart
Translated Cacti/routerconfigs UtförStart
Translated Cacti/flowview UtförStart
Translated Cacti/thold
Translated Cacti/hmib UtförStart
Translated Cacti/reportit UtförStart
Translated Cacti/core (v1.2.x) UtförStart
Translated Cacti/mactrack UtförStart
Translated Cacti/maint UtförStart
Translated Cacti/webseer UtförStart
Translated Cacti/core (v1.2.x)
Translated Cacti/core UtförStart
Translated Cacti/syslog UtförStart
Translated Cacti/mikrotik UtförStart
Translated Cacti/audit UtförStart

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
filter: use
Source string location
wmi_accounts.php:278 wmi_queries.php:301
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 60