Translation

Default
8/100
Context English Swedish State
Cancel Avbryt
Continue Fortsätt
Remove WMI Query Ta bort WMI-fråga
Give this account a meaningful name that will be displayed. Ge det här kontot ett meningsfullt namn som kommer att visas.
Username Användarnamn
The username that will be used for authentication. Please also include the domain if necessary. Användarnamnet som ska användas för autentisering. Vänligen inkludera även domänen om det behövs.
Password Lösenord
The password used for authentication. Lösenordet som används för autentisering.
Press 'Continue' to delete the following accounts. Tryck på "Fortsätt" för att radera följande konton.
You must select at least one account. Du måste välja minst ett konto.
Account [edit: %s] Konto [redigera: %s]
Account [new] Konto [nytt]
WMI Accounts WMI-konton
Search Sök
Accounts Konton
Default Standard
filter: use Go Utför
filter: reset Clear Rensa
Description Beskrivning
Devices Enheter
No Accounts Found Inga konton hittades
Give this query a meaningful name that will be displayed. Ge den här frågan ett meningsfullt namn som kommer att visas.
Collection Frequency Samlingsfrekvens
When this WMI Query is added to a Device, this is the Frequency of Data Collection that will be used. När den här WMI-frågan läggs till i en enhet, är det datafältets frekvens som ska användas.
Enabled Aktiverad
Should this Query be enabled on hosts using it Ska denna fråga aktiveras på värdar som använder den
Namespace namespace
The Namespace for this Query. Namnrymden för den här frågan.
Query Fråga
The Query to execute for gathering WMI data from the device. Frågan som ska utföras för att samla WMI-data från enheten.
Primary Key Primärnyckel
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/wmi Standard
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/audit Standard
Translated Cacti/core Standard
Translated Cacti/core (v1.2.x) Standard
Translated Cacti/flowview Standard
Translated Cacti/gexport Standard
Translated Cacti/hmib Standard
Translated Cacti/mactrack Standard
Translated Cacti/maint Standard
Translated Cacti/mikrotik Standard
Translated Cacti/monitor Standard
Translated Cacti/reportit Standard
Translated Cacti/routerconfigs Standard
Translated Cacti/syslog Standard
Translated Cacti/thold Standard
Translated Cacti/webseer Standard
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core standard

Change compared to this translation:

Sstandard
Translated Cacti/core (v1.2.x) standard

Change compared to this translation:

Sstandard

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
wmi_accounts.php:264 wmi_queries.php:284
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 60