Translation

English
Context English Swedish
Cancel Avbryt
Continue Fortsätt
Remove WMI Query Ta bort WMI-fråga
Give this account a meaningful name that will be displayed. Ge det här kontot ett meningsfullt namn som kommer att visas.
Username Användarnamn
The username that will be used for authentication. Please also include the domain if necessary. Användarnamnet som ska användas för autentisering. Vänligen inkludera även domänen om det behövs.
Password Lösenord
The password used for authentication. Lösenordet som används för autentisering.
Press 'Continue' to delete the following accounts. Tryck på "Fortsätt" för att radera följande konton.
You must select at least one account. Du måste välja minst ett konto.
Account [edit: %s] Konto [redigera: %s]
Account [new] Konto [nytt]
WMI Accounts WMI-konton
Search Sök
Accounts Konton
Default Standard
filter: use Go Utför
filter: reset Clear Rensa
Description Beskrivning
Devices Enheter
No Accounts Found Inga konton hittades
Give this query a meaningful name that will be displayed. Ge den här frågan ett meningsfullt namn som kommer att visas.
Collection Frequency Samlingsfrekvens
When this WMI Query is added to a Device, this is the Frequency of Data Collection that will be used. När den här WMI-frågan läggs till i en enhet, är det datafältets frekvens som ska användas.
Enabled Aktiverad
Should this Query be enabled on hosts using it Ska denna fråga aktiveras på värdar som använder den
Namespace namespace
The Namespace for this Query. Namnrymden för den här frågan.
Query Fråga
The Query to execute for gathering WMI data from the device. Frågan som ska utföras för att samla WMI-data från enheten.
Primary Key Primärnyckel
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/wmi
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/routerconfigs
Propagated Translated Cacti/flowview
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/reportit
Propagated Translated Cacti/hmib
Propagated Translated Cacti/mikrotik
Propagated Translated Cacti/gexport
Propagated Translated Cacti/maint
Propagated Translated Cacti/mactrack
Propagated Translated Cacti/webseer
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/monitor
Propagated Translated Cacti/audit
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core Sstandard
Translated Cacti/core (v1.2.x) Sstandard

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
wmi_accounts.php:264 wmi_queries.php:284
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 59