Translation

English
English Swedish
Get Raw Logical Disk Performance Data Få Raw Performance Data Performance
Get Formatted CPU Performance Data Få formaterad CPU-prestandadata
Get Raw CPU Performance Data Få Raw CPU Performance Data
Get Raw Memory Performance Data Få information om råminneprestanda
Get Formatted Network Performance Data Få formaterad nätverksresultatdata
Get Raw Network Performance Data Få information om rått nätverkets prestanda
Get Network Adapter Information Hämta nätverksadapterinformation
Get Computer Asset Information Få information om datorns tillgångar
Name Space Namnrymd
Close Stäng
If you need assistance on error codes, use google, or here use the following Link %s. Om du behöver hjälp med felkoder använder du google, eller använd följande länk %s.
Microsoft Common WBEM Errors Microsoft Common WBEM Fel
Distributed COM Setup Distribuerad COM-inställning
For WMI to work the user account you are using must be granted Distributed COM permissions, and the Windows Firewall must be configured to allow Distributed COM communications. You can find a real good document on this procedure at the following Link %s. För att WMI ska fungera måste användarkontot du använder använda Distributed COM-behörigheter och Windows-brandväggen måste konfigureras för att tillåta distribuerad COM-kommunikation. Du kan hitta ett riktigt bra dokument på den här proceduren vid följande länk %s.
Host Värd
Command Kommando
More Class Information @Microsoft Mer klassinformation @Microsoft
Run Aktivera
Run the WMI Query against the Device Kör WMI-frågan mot enheten
Clear Rensa
Clear the results panel. Rensa resultatpanelen.
Pick from a list of common queries. Välj från en lista med vanliga frågor.
Get some help on setting up WMI Få lite hjälp när du installerar WMI
Help Hjälp
Create a new WMI Query from the existing Query. Skapa en ny WMI-fråga från den befintliga frågan.
Query Results Fråga resultat
Common Queries (Click to Select) Vanliga frågor (Klicka för att välja)
WMI Setup Assistance WMI Setup Assistance
ERROR: You must provide a host, username, password and query FEL: Du måste ange en värd, användarnamn, lösenord och fråga
WMI Query Results for Device: %s, Class: %s, Columns: %s, Rows: %s Resultat för WMI-fråge för enhet: %s, klass: %s, kolumner: %s, rader: %s
Showing columns and first one or two rows of data. Visar kolumner och första eller två rader av data.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/wmi
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
wmi_tools.php:346
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 119