Translation

English
English Latvian
Authentication Autentifikācija
WMI Management WMI vadība
WMI Data WMI dati
WMI Data Query WMI datu vaicājums
%d Minute %d minūte
%d Minutes %d minūtes
%d Hour %d stunda
%d Hours %d stundas
%d Day %d diena
Utilities Rīki
WMI Query Tool WMI vaicājumu rīks
Data Collection Datu apkopošana
WMI Queries WMI vaicājumi
Template Editor Veidņu redaktors
WMI Autenication WMI autentifikācija
(Edit) (Rediģēt)
(Query) (Vaicāt)
WMI Account Options WMI konta opcijas
WMI Authentication Account WMI autentifikācijas konts
Choose an account to use when Authenticating via WMI Izvēlieties kontu, ko izmantot WMI autentifikācijai
1 Process 1 process
%d Processes %d procesi
WMI Settings WMI iestatījumi
Enable WMI Data Collection Aktivizēt WMI datu vākšanu
Check this box, if you want the WMI Plugin to query Windows devices. Atķeksējiet, ja vēlaties WMI spraudnim vaicāt Windows ierīces.
Concurrent Processes Vienlaicīgo procesu skaits
How many concurrent WMI queries do you want the system to run? Cik vienlaicīgus WMI vaicājumus vēlaties, lai sistēma veiktu?
Auto Create WMI Queries Automātiski izveidot WMI vaicājumus
If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all WMI Queries associated with the Device Template will be created. Ja atķeksēts, palaižot automatizāciju vai izveidojot/saglabājot ierīci, tiks izveidoti visi WMI vaicājumi, kas saistīti ar ierīces veidni.
Misc Dažādi
Associated WMI Queries Sasaistītie WMI vaicājumi
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/wmi
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/hmib
Propagated Translated Cacti/gexport
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/maint
Translated Cacti/mikrotik

Loading…

User avatar Coool

Translation changed

Cacti / wmiLatvian

2 years ago
User avatar Coool

Translation changed

Cacti / wmiLatvian

2 years ago
User avatar Coool

New translation

Cacti / wmiLatvian

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Latvian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
setup.php:327 setup.php:348
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/lv-LV.po, string 17