Translation

English
English Latvian
%d Hour %d stunda
%d Hours %d stundas
%d Day %d diena
Utilities Rīki
WMI Query Tool WMI vaicājumu rīks
Data Collection Datu apkopošana
WMI Queries WMI vaicājumi
Template Editor Veidņu redaktors
WMI Autenication WMI autentifikācija
(Edit) (Rediģēt)
(Query) (Vaicāt)
WMI Account Options WMI konta opcijas
WMI Authentication Account WMI autentifikācijas konts
Choose an account to use when Authenticating via WMI Izvēlieties kontu, ko izmantot WMI autentifikācijai
1 Process 1 process
%d Processes %d procesi
WMI Settings WMI iestatījumi
Enable WMI Data Collection Aktivizēt WMI datu vākšanu
Check this box, if you want the WMI Plugin to query Windows devices. Atķeksējiet, ja vēlaties WMI spraudnim vaicāt Windows ierīces.
Concurrent Processes Vienlaicīgo procesu skaits
How many concurrent WMI queries do you want the system to run? Cik vienlaicīgus WMI vaicājumus vēlaties, lai sistēma veiktu?
Auto Create WMI Queries Automātiski izveidot WMI vaicājumus
If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all WMI Queries associated with the Device Template will be created. Ja atķeksēts, palaižot automatizāciju vai izveidojot/saglabājot ierīci, tiks izveidoti visi WMI vaicājumi, kas saistīti ar ierīces veidni.
Misc Dažādi
Associated WMI Queries Sasaistītie WMI vaicājumi
Name Nosaukums
Status Statuss
WMI Query Exists Pastāv WMI vaicājums
WMI Query Does Not Exist Nepastāv WMI vaicājums
No Associated WMI Queries. Nav saistītu WMI vaicājumu.
Delete Dzēst
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/wmi
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/mikrotik
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/hmib

Loading…

User avatar Coool

Translation changed

Cacti / wmiLatvian

2 years ago
User avatar Coool

New translation

Cacti / wmiLatvian

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Latvian
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
String age
2 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/lv-LV.po, string 23