Translation

English
English Latvian
Should this Query be enabled on hosts using it Vai šo vaicājumu iespējot resursdatoriem, kas to izmanto
Namespace Nosaukumvieta
The Namespace for this Query. Šī vaicājuma nosaukumvieta.
Query Vaicājums
The Query to execute for gathering WMI data from the device. Vaicājums, ko izpildīt, lai ievāktu WMI datus no ierīces.
Primary Key Primārā atslēga
When a WMI Query returns multiple rows, which Keyname will be the primary key or index? If the Primary Key includes multiple columns, separate them with a comma. Kad WMI vaicājums atgriež vairākas rindas, kurš atslēgas nosaukums būs primārā atslēga vai indekss? Ja primārajā atslēgā ir vairākas kolonnas, atdaliet tās ar komatu.
Click 'Continue' to Delete the following WMI Queries. Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu norādītos WMI vaicājumus.
You must select at least one WMI Query. Jums ir jāizvēlas vismaz viens WMI vaicājums.
Return Atgriezties
Delete WMI Query Dzēst WMI vaicājumu
Query [edit: %s] Vaicājums [labot: %s]
Query [new] Vaicājums [jauns]
Has Graphs Satur grafikus
ID ID
Frequency Frekvence
WQL Query WQL vaicājums
Get Computer Information Iegūt informāciju par datoru
Get System Processes Iegūt sistēmas procesus
Get Installed Software Iegūt uzstādītās programmas
Get Operating System Information Iegūt informāciju par operētājsistēmu
Get OD Service Information Iegūt OD pakalpojuma informāciju
Get System Enclosure Information Iegūt informāciju par ierīces korpusu
Get System Physical Memory Information Iegūt informāciju par ierīces fizisko atmiņu
Get Memory Device Details Iegūt informāciju par ierīces atmiņu
Get System BIOS Information Iegūt ierīces UEFI (BIOS) informāciju
Get System Baseboard Information Iegūt ierīces mātesplates informāciju
Get Processor Information Iegūt informāciju par procesoru
Ping a Known Address from Computer Ping zināmu adresi no datora
Get Row System OS Performance Data Iegūt virknes ierīces operētājsistēmas veiktspējas datus
Get Formatted System OS Performance Data Iegūt formatētus ierīces operētājsistēmas veiktspējas datus
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/wmi
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/mikrotik
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/core

Loading…

User avatar Coool

Translation changed

Cacti / wmiLatvian

a year ago
User avatar Coool

New translation

Cacti / wmiLatvian

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Latvian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
wmi_queries.php:430 wmi_tools.php:327
String age
2 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/lv-LV.po, string 84