The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not push the repository.

Translation

English
English Swedish
Uncheck this box to disabled this server from checking urls. Avmarkera den här rutan för att inaktivera den här servern från att kontrollera webbadresser.
Is this server the local server? Är den här servern den lokala servern?
Check this box if the current server you are connected to is this entry. Markera den här rutan om den nuvarande servern du är ansluten till är den här posten.
Master Server Master Server
Sets this server to the Master server. The Master server handles all Email operations Ställer in denna server på masterservern. Masterserver hanterar all Email-operationer
IP Address IP adress
IP Address to connect to this server IP-adress för att ansluta till den här servern
URL URL
This is the URL to connect to remote.php on this server. Detta är URL-adressen för att ansluta till remote.php på den här servern.
Location Plats
Location of this server Plats för den här servern
Service Check Name Service Check Name
The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications. Namnet som visas för denna servicekontroll och ingår i eventuella varningsmeddelanden.
Enable Service Check Aktivera servicekontroll
Uncheck this box to disabled this url from being checked. Avmarkera den här rutan om du vill avaktivera den här webbadressen.
The URL to Monitor URL-adressen till Monitor
Enter an IP address to connect to. Leaving blank will use DNS Resolution instead. Ange en IP-adress för att ansluta till. Om du lämnar tomt används DNS-upplösningen istället.
Proxy Server Proxy Server
If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'. Om den här anslutningstexten kräver en proxy, välj den här. Välj annars 'Ingen'.
None Ingen
Compression Kompression
What compression does the server require? Most servers should not need this, but some will not redirect properly without it. Vilken komprimering kräver servern? De flesta servrar borde inte behöva detta, men vissa omdirigerar inte ordentligt utan det.
Available Checks Tillgängliga kontroller
Requires Authentication Kräver godkännande
Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password. Markera den här rutan om webbplatsen normalt returnerar ett 401-fel eftersom det kräver ett användarnamn och lösenord.
Check Certificate Kontrollera certifikatet
If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate. Om du använder SSL markerar du den här rutan om du vill validera certifikatet. Standard på, stäng av om du använder ett självsignerat certifikat.
Notification Timing Aviseringstidning
Trigger Utlösare
How many minutes the URL must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of minutes. Hur många minuter måste URL-adressen vara nere innan den skickar en varning. Efter att en varning skickats, måste det också vara uppe i det här antalet minuter för att en "Site Recovering" Email ska skickas.
Time Out Time-out

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
includes/arrays.php:306
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 39