Translation

English
English Dutch
Notification Timing Meldingstijdstip
Trigger Trigger
How many minutes the URL must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of minutes. Hoeveel minuten moet de URL naar beneden zijn voordat er een waarschuwing wordt verstuurd. Nadat een waarschuwing is verzonden, moet ook dit aantal minuten zijn verstreken om een 'Site Recovering' Email te kunnen versturen.
Time Out Time-out
How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down. Hoeveel seconden om de pagina te laten time-outen voordat u de pagina als down rapporteert.
Verification Strings Verificatiestrings
Response Search String Response Zoeken naar reacties String
This is the string to search for in the URL response for a live and working Web Service. Dit is de string waarnaar gezocht moet worden in de URL-respons voor een live en werkende webservice.
Response Search String - Maintenance Page Response Search String - Onderhoudspagina
This is the string to search for on the Maintenance Page. The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the Web Service is under maintenance. Dit is de string om te zoeken op de onderhoudspagina. De Service Check zal deze string controleren als de bovenstaande string niet wordt gevonden. Indien gevonden, betekent dit dat de webservice in onderhoud is.
Response Search String - Failed Response Search String - Mislukt
This is the string to search for a known failure in the Web Service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above. Dit is de string om te zoeken naar een bekende fout in de Web Service response. De servicecontrole zal alleen een waarschuwing geven als deze string wordt gevonden, zonder rekening te houden met eventuele time-outproblemen en de bovenstaande zoekstrings.
Notification Settings Notificatie instellingen
Notify Format Rekeningen aanmelden
This is the format to use when sending the notification email Dit is het formaat dat moet worden gebruikt bij het verzenden van de notificatie-e-mail
Notification List Notificatie instellingen
Use this Notification List for those to be notified when this website goes down. Dit is een lijst van accounts die op de hoogte worden gebracht wanneer deze website uitvalt.
Notify Accounts Rekeningen aanmelden
This is a listing of accounts that will be notified when this website goes down. Dit is een lijst van accounts die op de hoogte worden gebracht wanneer deze website uitvalt.
Extra Alert Emails Extra waarschuwingsmails
You may specify here extra Emails to receive alerts for this URL (comma separated) U kunt hier extra E-mails opgeven om waarschuwingen te ontvangen voor deze URL (gescheiden door een komma)
Checks Checks
Servers Servers
Proxies Proxy’s
Log History Bekijk historie
Cacti Master Cactus Meester
Cacti Remote Server Cactus Remote Server
Web Service Check Admin Web Service Check Admin
Management Onderhoud
Web Service Checks Web Service Controles
WebSeer Service Checks WebSeer Service Controles
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/webseer
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/servcheck Notificatie instellingenlijst
Propagated Translated Cacti/thold Notificatie instellingenlijst
Propagated Translated Cacti/monitor Notificatie instellingenlijst
Propagated Translated Cacti/syslog Notificatie instellingenlijst

Loading…

User avatar None

Source string changed

Cacti / webseerDutch

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
includes/arrays.php:414
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 66