Translation

English
English Vietnamese
If this is checked, Threshold will not send a notification when the Threshold has returned to normal status. Nếu điều này được chọn, Ngưỡng sẽ không gửi thông báo khi Ngưỡng đã trở lại trạng thái bình thường.
Emailing Options Tùy chọn gửi email
Send Emails with Urgent Priority Gửi email với mức độ ưu tiên khẩn cấp
Allows you to set Emails with urgent priority Cho phép bạn đặt Email với mức độ ưu tiên khẩn cấp
Send Alerts as Text Gửi cảnh báo dưới dạng văn bản
If checked, this will cause all Alerts to be sent as plain text Emails with no graph. The default is HTML Emails with the graph embedded in the Email. Nếu được chọn, điều này sẽ khiến tất cả Cảnh báo được gửi dưới dạng Email văn bản thuần túy không có biểu đồ. Mặc định là Email HTML với biểu đồ được nhúng trong Email.
Send Email separately for each address Gửi Email riêng cho từng địa chỉ
If checked, this will cause all Emails to be sent separately for each address. Nếu được chọn, điều này sẽ khiến tất cả các Email được gửi riêng cho từng địa chỉ.
From Email Address Email người gửi
This is the Email address that the Threshold will appear from. Đây là địa chỉ Email mà Ngưỡng sẽ xuất hiện.
From Name Tên người gửi
This is the actual name that the Threshold will appear from. Đây là tên thực tế mà Ngưỡng sẽ xuất hiện.
Device Notification Options Tùy chọn thông báo thiết bị
Enable Notifications Kích hoạt thông báo mỗi lần
Enable Dead/Recovering host notification Bật thông báo máy chủ chết / khôi phục
Notification Single Email Thiết lập Thông báo
Supported for Notification Lists and the Notification Queue only. If there are Down Device Notifications in a single processing cycle. Send only one Email to Notification List repipients for all Devices.
Device Notification Delay Options Tùy chọn thông báo thiết bị
Notification Delay Danh sách thông báo
If a large influx of Down Device Notifications come in, Cacti can pause sending out those Notifications for a certain period of time to see if the issue is transient before sending them out. Select the threshold Down Device Notifications before the Pause is Triggered.
If you choose to delay Notifications for a large Down Devices Notification inrush, how long are you willing to wait before allowing the notifications to be processed?
Device Notification Email Options Tùy chọn thông báo thiết bị
Global Notification Email Email thông báo thiết bị chết
This is the Email Address that the Dead Device Notifications will be sent to if the Global Notification List is selected. Đây là Địa chỉ Email mà Thông báo thiết bị chết sẽ được gửi đến nếu Danh sách thông báo toàn cầu được chọn.
Down Subject Tiêu đề thiết bị
This is the Email subject that will be used for Down Device Messages. Đây là chủ đề Email sẽ được sử dụng cho Tin nhắn thiết bị xuống.
Device Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN Lỗi thiết bị: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) là XUỐNG
Down Message Thông báo thiết bị xuống
This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062 Đây là thông báo sẽ được hiển thị dưới dạng nội dung tin nhắn của tất cả Tin nhắn thiết bị LÊN / Xuống (255 Char MAX). HTML được cho phép, nhưng sẽ bị xóa chỉ đối với văn bản Email. Có một số mô tả có thể được sử dụng. <br> &lt;HOSTNAME&gt; &lt;MÔ TẢ&gt; &lt;UPTIME&gt; &lt;UPTIMETEXT&gt; &lt;DOWNTIME&gt; &lt;THỜI GIAN &lt;AVAILABILITY&gt; &lt;TOT_POLL&gt; &lt;FAIL_POLL&gt; &lt;CUR_TIME&gt; &lt;AVG_TIME&gt; &lt;GHI CHÚ&gt;
System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Device Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTES><br>Device NOTES: <DNOTES> Lỗi hệ thống : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) Là <DOWN/UP><br> Lý do: <MESSAGE><br><br> Đáp ứng hệ thống trung bình: <AVG_TIME> Cô <br> Hệ thống sẵn có: <AVAILABILITY><br> Tổng số kiểm tra kể từ khi xóa: <TOT_POLL><br> Tổng số kiểm tra thất bại: <FAIL_POLL><br> Ngày cuối cùng được kiểm tra XUỐNG: <LAST_FAIL><br> Thiết bị trước đây UP cho: <DOWNTIME><br> GHI CHÚ: <NOTES><br> GHI CHÚ thiết bị: <DNOTES>
Recovering Subject Phục hồi chủ đề thiết bị

Loading…

User avatar None

Source string changed

Cacti / tholdVietnamese

6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
includes/settings.php:698
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 255