Translation

English
English Swedish
If set and Data Source value goes above this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef. Om inställt och datakällvärdet överstiger detta nummer utlöses varningen. OBS! Detta värde måste vara ett RAW-nummer. Värdet som visas i diagrammet kan ändras av en cdef.
If set and Data Source value goes below this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef. Om inställt och datakällans värde går under detta nummer utlöses varningen. OBS! Detta värde måste vara ett RAW-nummer. Värdet som visas i diagrammet kan ändras av en cdef.
The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for an alert to be raised. Den tid som datakällan måste strida mot tröskelvärdet för en varning som ska höjas.
Warning - Time Based Settings Varning - Tidsbaserade inställningar
Breach Count Brotträkningen
The number of times the Data Source must be in breach of the Threshold. Antalet gånger datakällan måste strida mot tröskeln.
Breach Window Brottfönster
The amount of time in the past to check for Threshold breaches. Mängden tid i det förflutna för att söka efter tröskelbrott.
Alert - Time Based Settings Varning - tidsbaserade inställningar
Baseline Settings Grundinställningsinställningar
The type of Baseline. [TIP] is the Time in Past, [AOT] is the Average over Time. Percentage Deviation is a percentage value from the historical value. Absolute Value is a deviation either above or below the Baseline over that historical value. For the [TIP] Baseline Types, the MIN, MAX, AVG, and LAST will come from no more than a one day time period at that point in time.
Consolidation Function
Average Genomsnitt
Minimum
Maximum
Last Senaste:
The Consolidation function to use for the Baseline Type value calculation.
Time Range Tidsintervall
Specifies the point in the past (based on rrd resolution) that will be used as a reference or the duration to use for the Floating Average when using the Floating Average type Threshold Anger punkten i det förflutna (baserat på rrd-upplösning) som kommer att användas som referens
Deviation UP Avvikelse UP
Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, the upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average' Anger tillåtet avvikelse i procent för övre gräns tröskeln. Om den inte är inställd kommer inte övre gräns tröskeln att kontrolleras alls.
Deviation DOWN Avvikelse NED
Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, the lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average' Anger tillåtet avvikelse i procent för den nedre gränsen. Om den inte är inställd kommer inte den nedre gränsen tröskeln att kontrolleras alls.
Trigger Count Trigger Count
Number of consecutive times the Data Source must be in breach of the baseline Threshold for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (<b>Default: %s cycles</b>) Antalet på varandra följande tider måste datakällan strida mot gränsöverskridande tröskeln för en varning som ska höjas. <br> Lämna tomt för att använda standardvärdet ( <b>Standard: %s cykler</b> )
Data Manipulation Manipulation av data
Data Type Datatyp
Special formatting for the given data. Speciell formatering för angivna data.
Threshold CDEF Tröskel CDEF
Apply this CDEF before returning the data. Applicera denna CDEF innan du returnerar data.
Percent Data Source Procent datakälla
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/thold
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core Senaste:ista
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x) Senaste:ista

Loading…

User avatar None

Source string changed

Cacti / tholdSwedish

6 months ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
thold.php:1827 thold_templates.php:1386
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 580