The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not push the repository.

Translation

Site
9/100
Context English Swedish State
Device Threshold Warning Membership: Varning Medlemskap:
Device Threshold Alert Membership: Meddelande om tröskelvarning
Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below. Klicka på "Fortsätt" för att avbryta anmälningslistan " %s" från enheten / enheterna nedan.
You may also Disssociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Tresholds will must allow the allow the Thrshold Notification List to be overwritten. Du kan också avskilja enhetens tröskelvärden också. Dessa enhetsgränser måste dock tillåta att Thrshold-aviseringslistan kan skrivas över.
[edit: %s] [redigera: %s]
[new] [nytt]
List General Settings Lista Allmänna inställningar
Name Namn
Enter a name for this Notification List. Ange ett namn för denna Notifieringslista.
Description Beskrivning
Enter a description for this Notification List. Ange en beskrivning för denna meddelandelista.
Email Addresses E-postadresser
Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List. Ange en kommaseparerad lista med e-postadresser för denna meddelandelista.
Associated Devices Associerade enheter
Search Sök
Site Webbplats
None Ingen
Type Typ
Default Standard
Associated Associerad
Go Utför
Set/Refresh Filters Ange / Uppdatera filter
Clear Rensa
Clear Filters Rensa filter
ID ID
Associated Lists Associerade listor
Graphs Grafer
Data Sources Datakällor
Status Status
Hostname Värdnamn
Current List Only Endast aktuell lista
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/thold Webbplats
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core Webbplats
Translated Cacti/gexport Webbplats
Translated Cacti/mactrack Webbplats
Translated Cacti/monitor Webbplats
Translated Cacti/core (v1.2.x) Webbplats

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 290