Translation

English
English Swedish
Upper data source to calculate the total value. Övre datakälla för att beräkna det totala värdet.
Notification Settings Inställningar för aviseringar
Alert Email Body Alert Email Body
This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 Det här meddelandet kommer att visas överst på alla tröskelvarningar (255 Char MAX). HTML är tillåtet, men kommer att tas bort endast för e-postmeddelanden. Det finns flera beskrivare som kan användas. <br> t.ex. &lt;BESKRIVNING&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRIGGER&gt; &lt;DETAILS_URL&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;BREACHED_ITEMS &gt;
Warning Email Body Varning Email Body
This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 Det här meddelandet kommer att visas överst på alla tröskelvarningar (255 Char MAX). HTML är tillåtet, men kommer att tas bort endast för e-postmeddelanden. Det finns flera beskrivare som kan användas. <br> t.ex. &lt;BESKRIVNING&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRIGGER&gt; &lt;DETAILS_URL&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;BREACHED_ITEMS &gt;
Restoral Email Body Alert Email Body
Warning Notification List Varning Notifieringslista
You may specify choose a Notification List to receive Warnings for this Data Source Du kan ange välj en meddelandelista för att få varningar för den här datakällan
Alert Notification List Alert Notification List
You may specify choose a Notification List to receive Alerts for this Data Source Du kan ange välja en meddelandelista för att ta emot varningar för den här datakällan
SNMP Notification - Event Category SNMP-anmälan - Händelsekategori
To allow a NMS to categorize different SNMP notifications more easily please fill in the category SNMP notifications for this template should make use of. E.g.: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ... För att tillåta en NMS att kategorisera olika SNMP-meddelanden, var vänlig och fyll i kategorin SNMP-notifieringar för den här mallen ska använda. Till exempel: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...
SNMP Notification - Alert Event Severity SNMP-anmälan - Alert Event Severity
Severity to be used for alerts. (low impact -> critical impact) Allvarlighet som ska användas för varningar. (låg effekt -> kritisk påverkan)
Medium Medium
SNMP Notification - Warning Event Severity SNMP-anmälan - Allvarlig händelsehändelse
Severity to be used for warnings. (Low impact -> Critical impact).<br>Note: The severity of warnings has to be equal or lower than the severity being defined for alerts. Allvarlighet som ska användas för varningar. (Låg påverkan -> Kritisk påverkan). <br> Obs! Varningsgraden måste vara lika med eller lägre än den allvarlighetsgrad som definieras för varningar.
Notify accounts Meddela konton
This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached. Det här är en lista över konton som kommer att meddelas när denna tröskel bryts.
Alert Emails Alert Emails
You may specify here extra Emails to receive alerts for this data source (comma separated) Du kan ange extra e-postmeddelanden för att få varningar för den här datakällan (komma-separerade)
Warning Emails Varningsmeddelanden
You may specify here extra Emails to receive warnings for this data source (comma separated) Du kan ange här extra e-postmeddelanden för att få varningar för den här datakällan (komma-separerade)
If checked, Threshold notification will be sent to your local syslog. Om den är markerad skickas tröskelmeddelandet till din lokala syslog.
Priority/Level Prioritet / Nivå
This is the Priority Level that will be logged into your syslog messages. Det här är prioritetsnivån som kommer att loggas in i dina syslog-meddelanden.
Facility Anläggning
This is the Facility that will be used for this Threshold. Detta är den facilitet som kommer att användas för denna tröskel.
Event Triggering (Shell Command) Händelseutlösning (Shell Command)
High Trigger Command High Trigger Command
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/thold
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Cacti/monitor

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 507