Translation

English
English Polish
Associate Notification List(s) Lista(-y) notyfikacji towarzyszącej(-e)
Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds Template(s) below. Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć listę zgłoszeniową '%s' z poniższego(-ych) szablonu(-ów) progów.
Remove List Usuń listę
Disassociate Notification List(s) Lista(-y) notyfikacji dysocjujących
%s Threshold(s) %s Próg (progi)
Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Threshold(s) below. Kliknij 'Kontynuuj', aby powiązać listę zgłoszeniową '%s' z poniższym progiem (progami).
Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds(s) below. Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć listę zgłoszeniową '%s' z poniższych progów.
Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below. Kliknij "Kontynuuj", aby powiązać listę zgłoszeniową "%" z urządzeniem(-ami) poniżej.
You may also Associate the Devices Thresholds as well. However, these Device Tresholds will must allow the allow the Thrshold Notification List to be overwritten. Możesz również skojarzyć progi urządzeń. Jednak te progi urządzeń muszą pozwolić na nadpisanie listy powiadomień Thrshold.
Notification and Global Lists Powiadomienie i listy globalne
Resulting Membership: Wynikające z tego członkostwo:
Device Threshold Warning Membership: Ostrzeżenie o członkostwie:
Device Threshold Alert Membership: Komunikat alertu progowego
Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below. Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć listę zgłoszeniową "%" z poniższej(-ych) listy urządzeń.
You may also Disssociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Tresholds will must allow the allow the Thrshold Notification List to be overwritten. Możesz także odłączyć progi urządzeń. Jednak te progi urządzeń muszą pozwolić na nadpisanie listy powiadomień Thrshold.
[edit: %s] [edytuj: %s] [edytuj: %s].
[new] nowy] [nowy].
List General Settings Ustawienia ogólne listy
Name Nazwa
Enter a name for this Notification List. Wprowadź nazwę dla tej listy powiadomień.
Description Opis
Enter a description for this Notification List. Wprowadź opis tej listy powiadomień.
Email Addresses Wygeneruj nazwy użytkowników z adresów e-mail
Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List. Wprowadź oddzieloną przecinkiem listę adresów e-mail dla tej listy powiadomień.
Associated Devices Połączone urządzenia
Search Szukaj
Site Lokalizacja
None Brak
Type Typ
Default Domyślny
Associated Powiązany
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/thold
The following strings have the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Needs editing Cacti/core
Propagated Empty Cacti/maint

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Consecutive duplicated words

Text contains the same word twice in a row: edytuj

Reset

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

PHP format

Following format strings are extra: %s

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
notify_lists.php:780
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 279