Translation

English
English Dutch
Auto Create Thresholds Automatisch drempels creëren
If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all Thresholds associated with the Device Template will be created. Indien geselecteerd, bij het uitvoeren van automatisering of bij het maken/opslaan van een apparaat, worden alle drempels die aan de apparaatsjabloon zijn gekoppeld, aangemaakt.
Disable Legacy Notifications Kennisgevingen met betrekking tot het onbruikbaar maken van oude kennisgevingen
Checking this box will disable Legacy Alerting on all Thresholds. Legacy Alerting is defined as any Specific Email Alerts not associated with a Notification List. Als u dit vakje aanvinkt, wordt Legacy Alerting op alle drempels uitgeschakeld. Legacy Alerting wordt gedefinieerd als alle specifieke e-mailwaarschuwingen die niet zijn gekoppeld aan een kennisgevingslijst.
Threshold Notification Templated Drempel Sjabloon
If checked, when creating at Threshold Template, its Notification Settings will, by default be owned by the Threshold Template. Indien aangevinkt, bij het aanmaken van een drempelsjabloon, zijn de meldingsinstellingen standaard eigendom van de drempelsjabloon.
Enable Command Execution Commando-uitvoering inschakelen
Checking this box will enable the ability to run commands on Threshold breach and restoral events. Als u dit vakje aanvinkt, kunt u commando's uitvoeren op drempelschendingen en restorale gebeurtenissen.
Enable Per Thold Notification Inschakelen Per Thold Notificatie
Checking this box will enable the ability to maintain custom Email bodies for Thresholds. Als u dit vakje aanvinkt, kunt u de mogelijkheid om aangepaste e-mailadressen voor drempels te onderhouden.
Consider Unknown Data as Zero Beschouw onbekende gegevens als nul
When checking Thresholds, if a Data Source returns Unknown Data ('U'), consider the value as zero for the Threshold check. Als bij het controleren van drempels een gegevensbron onbekende gegevens ('U') retourneert, beschouw de waarde dan als nul voor de drempelcontrole.
Default Management Status Standaard beheerstatus
Default Threshold management filter status. Default Threshold management filterstatus.
Any Alle
Enabled Ingeschakeld
Breached Gebroken
Triggered Geactiveerd
Default Monitor Status Standaard monitorstatus
Default Threshold Tab filter status. Default Threshold Tab filterstatus.
Empty ifHighSpeed Default Leeg alsHighSpeed Default
When calculating Expression Thresholds, if the ifHighSpeed and ifSpeed come back as zero, use the following ifHighSpeed setting instead. Default ifHighSpeed will be 10000 for 10GE interfaces. Als de ifHighSpeed en ifSpeed terugkomen als nul, gebruik dan de volgende ifHighSpeed-instelling voor de berekening van Expression Thresholds. Standaard is de standaardinstelling alsHighSpeed 10000 voor 10GE interfaces.
Threshold Daemon Drempel Daemon
Enable Threshold Daemon Activeer Drempel Daemon
Checking this box will enable the use of a dedicated Threshold daemon. This can be used to increase system performance and/or to distribute Threshold monitoring to a separate server. Door dit vakje aan te vinken wordt het gebruik van een speciale daemon Threshold ingeschakeld. Dit kan worden gebruikt om de systeemprestaties te verbeteren en/of om Threshold monitoring naar een aparte server te distribueren.
Daemon Down Notification Frequency Apparaat Omhoog/Omlaag Meldingsinstellingen
If the Thold Daemon is found to be down, send out an Email notification at this frequency. Als blijkt dat de Thold Daemon niet werkt, stuur dan op deze frequentie een e-mailnotificatie.
Every %d Hour Iedere %d uren
Maximum Concurrent Threshold Processes Maximale gelijktijdige drempelwaarden Processen
The maximum number of concurrent processes to be handled by the Threshold Daemon. Het maximale aantal gelijktijdige processen dat door de Threshold Daemon kan worden verwerkt.
Logging Logging
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/thold
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/mactrack
Propagated Translated Cacti/flowview
Propagated Translated Cacti/wmi
Propagated Translated Cacti/routerconfigs
Propagated Translated Cacti/reportit
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/maint
Propagated Translated Cacti/gexport
Propagated Translated Cacti/webseer

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 149