Translation

English
English Dutch
When checking Thresholds, if a Data Source returns Unknown Data ('U'), consider the value as zero for the Threshold check. Als bij het controleren van drempels een gegevensbron onbekende gegevens ('U') retourneert, beschouw de waarde dan als nul voor de drempelcontrole.
Default Management Status Standaard beheerstatus
Default Threshold management filter status. Default Threshold management filterstatus.
Any Alle
Enabled Ingeschakeld
Breached Gebroken
Triggered Geactiveerd
Default Monitor Status Standaard monitorstatus
Default Threshold Tab filter status. Default Threshold Tab filterstatus.
Empty ifHighSpeed Default Leeg alsHighSpeed Default
When calculating Expression Thresholds, if the ifHighSpeed and ifSpeed come back as zero, use the following ifHighSpeed setting instead. Default ifHighSpeed will be 10000 for 10GE interfaces. Als de ifHighSpeed en ifSpeed terugkomen als nul, gebruik dan de volgende ifHighSpeed-instelling voor de berekening van Expression Thresholds. Standaard is de standaardinstelling alsHighSpeed 10000 voor 10GE interfaces.
Threshold Daemon Drempel Daemon
Enable Threshold Daemon Activeer Drempel Daemon
Checking this box will enable the use of a dedicated Threshold daemon. This can be used to increase system performance and/or to distribute Threshold monitoring to a separate server. Door dit vakje aan te vinken wordt het gebruik van een speciale daemon Threshold ingeschakeld. Dit kan worden gebruikt om de systeemprestaties te verbeteren en/of om Threshold monitoring naar een aparte server te distribueren.
Daemon Down Notification Frequency Apparaat Omhoog/Omlaag Meldingsinstellingen
If the Thold Daemon is found to be down, send out an Email notification at this frequency. Als blijkt dat de Thold Daemon niet werkt, stuur dan op deze frequentie een e-mailnotificatie.
Every %d Hour Iedere %d uren
Maximum Concurrent Threshold Processes Maximale gelijktijdige drempelwaarden Processen
The maximum number of concurrent processes to be handled by the Threshold Daemon. Het maximale aantal gelijktijdige processen dat door de Threshold Daemon kan worden verwerkt.
Logging Logging
Log Threshold Breaches Log Threshold Schendingen
Enable logging of all Threshold failures to the Cacti Log. Activeer het loggen van alle drempelfouten in het Cactielogboek.
Show Data Source in Log Toon gegevensbron in logboek
Show the Data Source name in the Log if not present. Toon de naam van de gegevensbron in het logboek als deze niet aanwezig is.
Log Threshold Changes Wijziging van de logboekdrempel
Enable logging of all Threshold changes to the Cacti Log. Activeer het loggen van alle Drempelwijzigingen in het Cactielogboek.
Debug Log Debug logboek
Enable logging of debug messages with Threshold Logboekregistratie van debugberichten inschakelen met Threshold
Alert Log Retention Waarschuwingslogboekretentie
Keep Threshold Logs for this number of days. Bewaar de Threshold Logs voor dit aantal dagen.
Syslog Settings Syslog instellingen

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
includes/settings.php:462
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 160