Translation

Export
9/100
Context English Swedish State
If this checkbox is set, all hostnames are validated. If the hostname is not valid. All records are assigned to a special host called 'invalidhost'. This setting can impact syslog processing time on large systems. Therefore, use of this setting should only be used when other means are not in place to prevent this from happening. Om den här kryssrutan är inställd, valideras alla värdnamn. Om värdnamnet inte är giltigt. Alla poster är tilldelade till en särskild värd som heter "invalidhost". Denna inställning kan påverka syslog-behandlingstiden på stora system. Därför bör användningen av denna inställning endast användas när andra medel inte finns på plats för att förhindra att detta inträffar.
Refresh Interval Ladda om interval
This is the time in seconds before the page refreshes. Det här är klockan i sekunder innan sidan uppdateras.
Max Report Records Max rapportrekord
For Threshold based Alerts, what is the maximum number that you wish to show in the report. This is used to limit the size of the html log and Email. För tröskelbaserade varningar, vad är det maximala antalet som du vill visa i rapporten. Detta används för att begränsa storleken på html-loggen och e-postadressen.
%d Records % d poster
Syslog Retention Syslog Retention
This is the number of days to keep events. Det här är antalet dagar för att hålla händelser.
Syslog Alert Retention Syslog Alert Retention
This is the number of days to keep alert logs. Det här är antalet dagar för att hålla alert loggar.
Command for Opening Tickets Kommando för att öppna biljetter
This command will be executed for opening Help Desk Tickets. The command will be required to parse multiple input parameters as follows: <b>--alert-name</b>, <b>--severity</b>, <b>--hostlist</b>, <b>--message</b>. The hostlist will be a comma delimited list of hosts impacted by the alert. Detta kommando kommer att utföras för att öppna Help Desk-biljetter. Kommandot kommer att krävas för att analysera flera ingångsparametrar enligt följande: <b>--alter-name</b> , <b>-severity</b> , <b>--hostlist</b> , <b>--message</b> . Värdlistan kommer att vara en kommaavgränsad lista över värdar som påverkas av varningen.
Delete Radera
Disable Inaktivera
Enable Aktivera
Export Exportera
Indefinite Obestämd
%d Day %D-dagen
%d Days %d Dagar
%d Week % d veckan
%d Weeks % d veckor
%d Month % d månad
%d Months % d månader
%d Year % d år
Never Aldrig
%d Minute % d minut
%d Minutes %d minuter
Notice Notis
Warning Varning
Critical Kritiskt
Begins with börjar med
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/syslog Exportera
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/audit Exportera
Translated Cacti/core Exportera
Translated Cacti/core (v1.2.x) Exportera
Translated Cacti/hmib Exportera
Translated Cacti/mactrack Exportera
Translated Cacti/mikrotik Exportera
Translated Cacti/reportit Exportera
Translated Cacti/thold Exportera

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 64