Translation

English
English Vietnamese
Data template not available Mẫu dữ liệu không có sẵn
Add measurands Số đo
Edit measurands Số đo
Add variables Biến
Edit variables Biến
No templates Giao diện
Template Configuration [edit: %s] Cấu hình mẫu [chỉnh sửa: %s]
Template Configuration [new] Cấu hình mẫu [mới]
Create a new variable Tạo một biến mới
Create a new measurand Tạo một thước đo mới
<template_title> Thêm cột mốc quan trọng vào Mẫu dự án
Click 'Continue' to Delete the following Report Templates Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa các mẫu báo cáo sau
WARNING: Every Report that belongs to these Templates will also be deleted! Mỗi báo cáo thuộc về các mẫu này cũng sẽ bị xóa!
Template : %s Giao diện
Report: %s | _Báo cáo: %s
Report: <i>None</i> | _Báo cáo: <i>không có</i> <br>
Click 'Continue' to duplicate the following report templates. You can optionally change the title of those duplicates. Nhấp vào 'Tiếp tục' để Sao chép Mẫu Báo cáo sau. Bạn có thể tùy ý thay đổi Tiêu đề cho Mẫu báo cáo mới.
List of selected report templates: Danh sách các mẫu đã chọn:
Title: Tiêu đề:
<template_title> (1) <template_title> (1)
Click 'Continue' to Export the following Report Templates Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa các mẫu báo cáo sau
You must select at least one Report Template. Bạn phải chọn ít nhất một mẫu báo cáo.
Delete Report Templates Xóa mẫu báo cáo
Duplicate Report Templates Mẫu báo cáo trùng lặp
Export Report Templates Xuất mẫu báo cáo
Variables [Template: <a class='linkEditMain' href='templates.php?action=template_edit&id= Biến [Mẫu: <a class = 'linkEditMain' href = 'templates.php? Action = template_edit & id =
No Variables Found Biến
Maximum has to be greater than minimum. Tối đa phải lớn hơn tối thiểu.
Default value is out of values range. Giá trị mặc định nằm ngoài phạm vi giá trị.
Variable Configuration [edit: %s] Cấu hình biến [sửa: %s]
Variable Configuration [new] Cấu hình biến [mới]

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

XML syntax

The translation is not valid XML

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
templates.php:932
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 535