Translation

English
English Vietnamese
Add Thêm
Bar chart: vertical Biểu đồ thanh: dọc
Bar chart: horizontal Biểu đồ thanh: ngang
Line chart Biểu đồ đường
Area chart Biểu đồ khu vực
Pie chart: 3D Biểu đồ hình tròn: 3D
%s Hi %s xin chào
%s Lo %s
Any Bất kỳ
Sum Tổng
Average Trung bình
Report title Tiêu đề báo cáo
Start Bắt đầu
End Kết thúc
Last Run Lần chạy cuối cùng
Enable [%s] Bật
Activate data source item '%s' for the calculation process. Kích hoạt mục nguồn dữ liệu '%s' cho quá trình tính toán.
Data Source Alias Nguồn dữ liệu
Optional: You can define an alias which should be displayed instead of the internal data source name '%s' in the reports. Tùy chọn: Bạn có thể xác định một bí danh sẽ được hiển thị thay vì tên nguồn dữ liệu nội bộ '%s' trong báo cáo.
Separate Group Title [overall] Tiêu đề nhóm riêng biệt [tổng thể]
Optional: You can define an group name which should be displayed as the title for all separate measurands within the reports. Tùy chọn: Bạn có thể xác định tên nhóm sẽ được hiển thị dưới dạng tiêu đề cho tất cả các đại lượng đo lường riêng biệt trong báo cáo.
Mailer Error: No <b>TO</b> address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting. Lỗi người gửi thư: Không có địa chỉ <b>TO</b> được đặt !!<br> Nếu sử dụng liên kết <i>Thư kiểm tra</i> , vui lòng đặt cài đặt <b>e-mail Cảnh báo</b> .
Unknown Owner Chủ sở hữu không xác định
The file is to big. Các tập tin là lớn.
Incomplete file transfer. Chuyển tập tin không đầy đủ.
No file uploaded. Không có tập tin tải lên.
Temporary folder missing. Thiếu thư mục tạm thời.
Failed to write file to disk Ghi tệp vào đĩa không thành công
File upload stopped by extension Tải tệp lên đã ngừng do tiện ích mở rộng
Invalid file extension. Tiện ích mở rộng tệp không hợp lệ.
Unable to parse template file. Không thể phân tích tệp mẫu.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

PHP format

Following format strings are missing: %s

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
lib/funct_html.php:319
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 333