Translation

English
English Vietnamese
f_1st - First Value f_1st - Giá trị đầu tiên
Returns the first valid measured value per DS Trả về giá trị đo đầu tiên
f_nan - Number of NaNs f_nan - Số NaN
Returns the number of NaNs stored per DS Trả về số lượng giá trị
f_median - Median f_median - Trung vị
Returns that value that separates the higher half from the lower half per DS Trả về giá trị đó phân tách nửa cao hơn với nửa dưới trên mỗi DS
f_range - Range f_range - Phạm vi
Returns the difference between the largest and the smallest value per DS Trả về sự khác biệt giữa giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên mỗi DS
f_iqr - Interquartile Range f_iqr - Phạm vi liên phần tư
Returns the distance of the middle50% around the median per DS Trả về khoảng cách giữa 50% xung quanh giá trị trung bình trên mỗi DS
f_sd - Standard Deviation f_sd - Độ lệch Chuẩn
Returns the square root per data source variance Trả về giá trị đo cuối cùng
f_var - Variance f_var - Phương sai
Returns the variance per DS Trả về float dưới dạng số nguyên
f_xth - Xth Percentile f_xth - Phân vị thứ X
Returns the xth percentitle. Trả về giá trị đo cuối cùng
$var: threshold in percent. Range: [0< $var ≤100] $ var: ngưỡng tính bằng phần trăm. Phạm vi: [0 & lt; $ var ≤100]
f_dot - Duration Over Threshold f_dot - Thời lượng vượt ngưỡng
Returns the duration over a defined threshold in percent. Trả về thời lượng trên một ngưỡng xác định tính bằng phần trăm.
$var: threshold (absolute) $ var: ngưỡng (tuyệt đối)
f_sot - Sum Over Threshold f_sot - Tổng vượt ngưỡng
Returns the sum of values over a defined threshold. Trả về số lượng giá trị
f_floor - Round Fractions Down f_floor - Giảm phân số tròn
Returns the next lowest integer value by rounding down value if necessary. Trả về giá trị số nguyên thấp nhất tiếp theo bằng cách làm tròn giá trị nếu cần.
$var: float $ var: float
f_ceil - Round Fractions Up f_ceil - Làm tròn phân số lên
Returns the next highest integer value by rounding up value if necessary. Trả về giá trị số nguyên cao nhất tiếp theo bằng cách làm tròn giá trị nếu cần.
f_round - Round A Float f_round - Vòng A Phao
Returns the rounded integer value of any given float. Trả về giá trị thấp nhất của danh sách các tham số đã cho
$var: float or string value $ var: giá trị float hoặc string
f_high - Find Highest Value f_high - Tìm giá trị cao nhất

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 102