Translation

English
English Vietnamese
Last run %s Lần chạy cuối cùng
Runtime [s] Thời gian chiếu
Scheduled Đặt lịch
Data Items Các mục dữ liệu
n/a N/A
Add sources Thêm nguồn
Edit sources Nguồn dữ liệu
Report has been locked Mẫu đã bị khóa tạm thời
No reports Báo cáo
Not authorised Không được uỷ quyền
Add Data Items Thêm các mục dữ liệu
Report Configuration (%s) %s Cấu hình báo cáo ( %s) %s
No recipients found Không tìm thấy người nhận
- Email address of a recipient (or list of names) - - Địa chỉ email của người nhận (hoặc danh sách tên) -
[OPTIONAL] - Name of a recipient (or list of names) - [TÙY CHỌN] - Tên của người nhận (hoặc danh sách tên) -
Click 'Continue' to Run the following Report: Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa các báo cáo sau.
Click 'Continue' to Delete the following Reports: Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa các báo cáo sau.
Click 'Continue' to duplicate the following Report configurations. You may also change the title format during this operation. Nhấp vào 'Tiếp tục' để nhân đôi các cấu hình Báo cáo sau. Bạn cũng có thể thay đổi định dạng tiêu đề trong hoạt động này.
Title Format: Định dạng tiêu đề:
<report_title> (1) <report_title> (1)
You must select at least one unlocked, not running, report. Bạn phải chọn ít nhất một báo cáo.
Data Items [Report: %s %s [%d] Mục dữ liệu [Báo cáo: %s %s [% d]
Subhead Phân ngành
Shifttime (from - to) Shifttime (từ - đến)
Weekdays (from - to) Các ngày trong tuần (từ - đến)
RRDs RRD
Does not exist anymore Không tồn tại nữa
Select Chọn
No data items found Không tìm thấy mục dữ liệu
Data Item [edit: %s] Đối tượng dữ liệu [chỉnh sửa: %s]
Select the time zone your following shifttime information will be based on. Chọn múi giờ thông tin shifttime sau đây của bạn sẽ được dựa trên.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
reports.php:1294
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 404