Translation

English
English Swedish
f_1st - First Value f_1st - Första värdet
Returns the first valid measured value per DS Returnerar det första uppmätta värdet
f_nan - Number of NaNs f_nan - Antal NaN
Returns the number of NaNs stored per DS Returnerar antalet värden
f_median - Median f_median - Median
Returns that value that separates the higher half from the lower half per DS Returnerar det värde som skiljer den högre halvan från den nedre halvan per DS
f_range - Range f_range - Range
Returns the difference between the largest and the smallest value per DS Returnerar skillnaden mellan det största och det minsta värdet per DS
f_iqr - Interquartile Range f_iqr - Interkvartilintervall
Returns the distance of the middle50% around the median per DS Returnerar avståndet från mitten50% runt medianen per DS
f_sd - Standard Deviation f_sd - Standardavvikelse
Returns the square root per data source variance Returnerar det sista mätvärdet
f_var - Variance f_var - Varians
Returns the variance per DS Returnerar flyter som heltal
f_xth - Xth Percentile f_xth - X: e procent
Returns the xth percentitle. Returnerar det sista mätvärdet
$var: threshold in percent. Range: [0< $var ≤100] $ var: tröskel i procent. Område: [0 & lt; $ var ≤100]
f_dot - Duration Over Threshold f_dot - Varaktighet över tröskelvärde
Returns the duration over a defined threshold in percent. Returnerar varaktigheten över ett definierat tröskelvärde i procent.
$var: threshold (absolute) $ var: tröskel (absolut)
f_sot - Sum Over Threshold f_sot - Sum Over Threshold
Returns the sum of values over a defined threshold. Returnerar antalet värden
f_floor - Round Fractions Down f_floor - Round Fractions Down
Returns the next lowest integer value by rounding down value if necessary. Returnerar nästa lägsta heltal genom att vid behov avrunda värdet.
$var: float $ var: float
f_ceil - Round Fractions Up f_ceil - Round Fractions Up
Returns the next highest integer value by rounding up value if necessary. Returnerar nästa högsta heltal genom att avrunda upp värdet vid behov.
f_round - Round A Float f_round - Round A Float
Returns the rounded integer value of any given float. Returnerar lägsta värdet för en given lista med parametrar
$var: float or string value $ var: float- eller strängvärde
f_high - Find Highest Value f_high - Hitta högsta värde

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 102