Translation

English
English Swedish
WARNING: Every Report that belongs to these Templates will also be deleted! Varje rapport som tillhör dessa mallar kommer också att raderas!
Template : %s Mallar
Report: %s | _Report: %s
Report: <i>None</i> | _Report: <i>ingen</i> <br>
Click 'Continue' to duplicate the following report templates. You can optionally change the title of those duplicates. Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande rapportmallar. Du kan valfritt ändra titeln för de nya rapportmallen.
List of selected report templates: Lista över valda mallar:
Title: Titel:
<template_title> (1) <template_title> (1)
Click 'Continue' to Export the following Report Templates Klicka på "Fortsätt" för att radera följande rapportmallar
You must select at least one Report Template. Du måste välja minst en rapportmall.
Delete Report Templates Radera rapportmallar
Duplicate Report Templates Duplicate Report Templates
Export Report Templates Exportera rapportmall
Variables [Template: <a class='linkEditMain' href='templates.php?action=template_edit&id= Variabler [Mall: <a class = 'linkEditMain' href = 'templates.php? Action = template_edit & id =
No Variables Found Variabler
Maximum has to be greater than minimum. Maximum måste vara större än minimum.
Default value is out of values range. Standardvärdet ligger utanför värden.
Variable Configuration [edit: %s] Variabel konfiguration [redigera: %s]
Variable Configuration [new] Variabel konfiguration [ny]
Internal name Internt namn
A unique identifier which will be created by ReportIt itself. Use this ID within the definition of your calculation formulas to include that value the report user has defined individually for it. En unik identifierare som kommer att skapas av ReportIt själv. Använd detta ID i definitionen av dina beräkningsformler för att inkludera det värde som användaren har definierat individuellt för det.
A name like "Threshold" for example which should be used as a headline within the report config. Ett namn som "Tröskel" till exempel som ska användas som rubrik i rapportkonfigurationen.
A short, pithy description that explains the sense of this variable. En kort, pittig beskrivning som förklarar betydelsen av denna variabel.
Your description Beskrivning
Maximum Value Maximalt värde
Defines the upper limit of this variable. Definierar den övre gränsen för denna variabel.
Minimum Value Minsta värde
Defines the lower limit of this variable. Definierar den nedre gränsen för denna variabel.
Default Value Standardvärde
Sets the default value. Returnerar lägsta värde
The method the report owner should use to define this variable. Metoden som rapportägaren ska använda för att definiera denna variabel.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
variables.php:208
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 544