Translation

English
English Swedish
Title: Titel:
<template_title> (1) <template_title> (1)
Click 'Continue' to Export the following Report Templates Klicka på "Fortsätt" för att radera följande rapportmallar
You must select at least one Report Template. Du måste välja minst en rapportmall.
Delete Report Templates Radera rapportmallar
Duplicate Report Templates Duplicate Report Templates
Export Report Templates Exportera rapportmall
Variables [Template: <a class='linkEditMain' href='templates.php?action=template_edit&id= Variabler [Mall: <a class = 'linkEditMain' href = 'templates.php? Action = template_edit & id =
No Variables Found Variabler
Maximum has to be greater than minimum. Maximum måste vara större än minimum.
Default value is out of values range. Standardvärdet ligger utanför värden.
Variable Configuration [edit: %s] Variabel konfiguration [redigera: %s]
Variable Configuration [new] Variabel konfiguration [ny]
Internal name Internt namn
A unique identifier which will be created by ReportIt itself. Use this ID within the definition of your calculation formulas to include that value the report user has defined individually for it. En unik identifierare som kommer att skapas av ReportIt själv. Använd detta ID i definitionen av dina beräkningsformler för att inkludera det värde som användaren har definierat individuellt för det.
A name like "Threshold" for example which should be used as a headline within the report config. Ett namn som "Tröskel" till exempel som ska användas som rubrik i rapportkonfigurationen.
A short, pithy description that explains the sense of this variable. En kort, pittig beskrivning som förklarar betydelsen av denna variabel.
Your description Beskrivning
Maximum Value Maximalt värde
Defines the upper limit of this variable. Definierar den övre gränsen för denna variabel.
Minimum Value Minsta värde
Defines the lower limit of this variable. Definierar den nedre gränsen för denna variabel.
Default Value Standardvärde
Sets the default value. Returnerar lägsta värde
The method the report owner should use to define this variable. Metoden som rapportägaren ska använda för att definiera denna variabel.
Defines the distance between two values if method "DropDown" has been chosen. Please ensure that this value is not set too low, because it defines indirectly the number of options the dropdown field will have. For example the following parameters: MAX:100, MIN:0, STEP:0.01 will result in a select box of 10.001 options. This can cause dramatical performance issues due to a high CPU load at the clients side. Try to keep it under 1000. Definierar avståndet mellan två värden om metoden "DropDown" har valts. Se till att detta värde inte är för lågt, eftersom det indirekt definierar antalet alternativ som rullgardinsfältet kommer att ha. Till exempel följande parametrar: MAX: 100, MIN: 0, STEP: 0.01 kommer att resultera i en markeringsruta med 10.001 alternativ. Detta kan orsaka dramatiska prestandaproblem på grund av hög CPU-belastning på klientsidan. Försök att hålla den under 1000.
Click 'Continue to Delete the following variables. Klicka på "Fortsätt" för att radera följande rapporter.
List of selected variables: Lista över valda rapporter:
Variable : %s Variabler
There are one or more variables in use. Det finns inga rapportmallar tillgängliga.
You must select at least one variable. Du måste välja minst en rapport.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
variables.php:304
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 550