Translation

English
English Swedish
The total number of reports using this report template. Det unika namnet som ges till denna rapportmall.
No matching data sources Inga matchande datakällor
Data template not available Datormall är inte tillgänglig
Add measurands mätstorheter
Edit measurands mätstorheter
Add variables Variabler
Edit variables Variabler
No templates Mallar
Template Configuration [edit: %s] Mallkonfiguration [redigera: %s]
Template Configuration [new] Mallkonfiguration [ny]
Create a new variable Skapa en ny variabel
Create a new measurand Skapa en ny mätning
<template_title> Mallens titel
Click 'Continue' to Delete the following Report Templates Klicka på "Fortsätt" för att radera följande rapportmallar
WARNING: Every Report that belongs to these Templates will also be deleted! Varje rapport som tillhör dessa mallar kommer också att raderas!
Template : %s Mallar
Report: %s | _Report: %s
Report: <i>None</i> | _Report: <i>ingen</i> <br>
Click 'Continue' to duplicate the following report templates. You can optionally change the title of those duplicates. Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande rapportmallar. Du kan valfritt ändra titeln för de nya rapportmallen.
List of selected report templates: Lista över valda mallar:
Title: Titel:
<template_title> (1) <template_title> (1)
Click 'Continue' to Export the following Report Templates Klicka på "Fortsätt" för att radera följande rapportmallar
You must select at least one Report Template. Du måste välja minst en rapportmall.
Delete Report Templates Radera rapportmallar
Duplicate Report Templates Duplicate Report Templates
Export Report Templates Exportera rapportmall
Variables [Template: <a class='linkEditMain' href='templates.php?action=template_edit&id= Variabler [Mall: <a class = 'linkEditMain' href = 'templates.php? Action = template_edit & id =
No Variables Found Variabler
Maximum has to be greater than minimum. Maximum måste vara större än minimum.
Default value is out of values range. Standardvärdet ligger utanför värden.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

PHP format

Following format strings are missing: %s

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
templates.php:922
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 530