Translation

English
English Swedish
Returns the value that appears most often per DS Returnerar lägsta värdet för en given lista med parametrar
Left (Opening) parenthesis Vänster (öppnings) parentes
Right (Closing) parenthesis Höger (avslutande) parentes
Left (Opening) Square Bracket Vänster (öppning) fyrkantig fäste
Right (Closing) Square Bracket Höger (stängande) fyrkantig fäste
Contains the maximum bandwidth if 'ifspeed' is available. Innehåller maximal bandbredd om 'ifspeed' är tillgängligt.
Contains the maximum value that has been defined for the specific data source item under \"Data Sources\". Innehåller det maximala värdet som har definierats för den specifika datakällan under \ "Datakällor \".
Contains the number of NAN's during the reporting period. Innehåller antalet NANs under rapporteringsperioden.
Parentheses Parentes
Run Kör
CRASHED KRASKAD
FAILED misslyckades
Idle Sysslolös
Running Kör
Monday Måndag
Tuesday Tisdag
Wednesday Onsdag
Thursday Torsdag
Friday Fredag
Saturday Lördag
Sunday Söndag
Data Item Presets Data-förinställningar
Email E-post
Administration Administration
Text CSV (.csv) Text CSV (.csv)
MS Excel 2003 XML (.xml) MS Excel 2003 XML (.xml)
Raw XML (.xml) Rå XML (.xml)
Subject Ämne
Enter the subject of your email.<br> Following variables will be supported (without quotes): '|title|' and '|period|' Ange ämnet för din e-postadress. <br> Följande variabler kommer att stödjas (utan citat): '| title |' och '| period |'
Scheduled report - |title| - |period| Planerad rapport - | titel | - | period |
Body (optional) Kropp (tillval)
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/reportit
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 239