Translation

English
English Swedish
Defines the upper limit of this variable. Definierar den övre gränsen för denna variabel.
Minimum Value Minsta värde
Defines the lower limit of this variable. Definierar den nedre gränsen för denna variabel.
Default Value Standardvärde
Sets the default value. Returnerar lägsta värde
The method the report owner should use to define this variable. Metoden som rapportägaren ska använda för att definiera denna variabel.
Defines the distance between two values if method "DropDown" has been chosen. Please ensure that this value is not set too low, because it defines indirectly the number of options the dropdown field will have. For example the following parameters: MAX:100, MIN:0, STEP:0.01 will result in a select box of 10.001 options. This can cause dramatical performance issues due to a high CPU load at the clients side. Try to keep it under 1000. Definierar avståndet mellan två värden om metoden "DropDown" har valts. Se till att detta värde inte är för lågt, eftersom det indirekt definierar antalet alternativ som rullgardinsfältet kommer att ha. Till exempel följande parametrar: MAX: 100, MIN: 0, STEP: 0.01 kommer att resultera i en markeringsruta med 10.001 alternativ. Detta kan orsaka dramatiska prestandaproblem på grund av hög CPU-belastning på klientsidan. Försök att hålla den under 1000.
Click 'Continue to Delete the following variables. Klicka på "Fortsätt" för att radera följande rapporter.
List of selected variables: Lista över valda rapporter:
Variable : %s Variabler
There are one or more variables in use. Det finns inga rapportmallar tillgängliga.
You must select at least one variable. Du måste välja minst en rapport.
Delete Template Variables Radera rapportmallar
My Reports Mina rapporter
Go Start
Clear Rensa
Period (from - to) Perioden %s från - till
No Reports Found Inga rapporter hittades
Data Source Datakälla
Measurand mätstorhet
Show TOP10 Graphs Visa grafnät
Show Subheads Visa underrubriker
Show Summary Sammanfattning
Additional Ytterligare
Archive Arkiv
Current Nuvarande
Title Titel
Runtime Speltid
Scheduler Schemalägg
Period Period
Auto Generated RRD list Automatisk genererad RRD-lista

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/reportit
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/audit
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/routerconfigs
Propagated Translated Cacti/flowview
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/hmib
Propagated Translated Cacti/cycle
Propagated Translated Cacti/mactrack
Propagated Translated Cacti/maint
Propagated Translated Cacti/webseer
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/mikrotik
Propagated Translated Cacti/wmi
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Cacti/core (v1.2.x)
Translated Cacti/reportit
Translated Cacti/core (v1.2.x)
Translated Cacti/core
Translated Cacti/gexport

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
view.php:243
String age
12 months ago
Source string age
12 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 569