Translation

English
English Polish
Data Items [Report: %s %s [%d] Pozycje danych [sprawozdanie: %s %s [%d]
Subhead Podtytuł
Shifttime (from - to) Czas pracy zmianowej (od - do)
Weekdays (from - to) Dni tygodnia (od - do)
RRDs RRD
Does not exist anymore Nie istnieje
Select Wybierz
No data items found Nie znaleziono żadnych pozycji danych
Data Item [edit: %s] Obiekt danych [edytuj: %s]
Click 'Continue' to Remove the following Data Items. Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące pozycje danych.
List of selected data items: Lista wybranych pozycji danych:
&#160 |_Data Item : %s<br> &#160 |_Data Pozycja : %s<br>
Click 'Continue' to Copy the Settings to the other Data Items Kliknij 'Kontynuuj', aby skopiować ustawienia do innych pozycji danych
Selected data item as reference: Wybrana pozycja danych jako odniesienie:
Time Zone: Strefa czasowa:
Weekdays: Dni pracujące"
Shifttime: Czas pracy w systemie zmianowym:
You must select at least one Report. Musisz wybrać co najmniej jeden raport.
Report is alrady in progess. Raport jest w toku.
List Data Items Lista pozycji danych
Report configurations Konfiguracje raportów
Number of errors <font class="deviceDown"> (%s)</font> Liczba błędów <font class="deviceDown">(%s)</font>
Number of warnings <font class="deviceDown"> (%s)</font> Liczba ostrzeżeń <font class="deviceDown">(%s)</font>
View Report Zobacz raport
(Edit) (Edytuj)
Actions Akcje
Report Templates Wzory sprawozdań
Import Importuj
Report Calculation Sprawozdanie Obliczenia Sprawozdania
Public Reports Sprawozdania publiczne
Show Report Pokaż raport

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
rrdlist.php:582
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 425