Translation

English
English Polish
Add Dodaj
Bar chart: vertical Wykres słupkowy: pionowy
Bar chart: horizontal Wykres słupkowy: poziomy
Line chart Wykres liniowy
Area chart Schemat obszaru
Pie chart: 3D Wykres kołowy: 3D
%s Hi %s Hi
%s Lo %s Lo
Any Dowolny
Sum Suma
Average Średni
Report title Drzewo raportów
Start Start
End Koniec
Last Run Ostatnio uruchomione
Enable [%s] Włącz
Activate data source item '%s' for the calculation process. Aktywuj element źródła danych „%s” dla procesu obliczania.
Data Source Alias Źródło danych Źródło danych
Optional: You can define an alias which should be displayed instead of the internal data source name '%s' in the reports. Opcjonalnie: możesz zdefiniować alias, który powinien być wyświetlany zamiast nazwy wewnętrznego źródła danych „%s” w raportach.
Separate Group Title [overall] Oddzielny tytuł grupy [ogólnie]
Optional: You can define an group name which should be displayed as the title for all separate measurands within the reports. Opcjonalnie: możesz zdefiniować nazwę grupy, która powinna być wyświetlana jako tytuł dla wszystkich oddzielnych wielkości mierzonych w raportach.
Mailer Error: No <b>TO</b> address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting. Błąd poczty: Nie ustawiono adresu <b>DO</b> !!<br> W przypadku korzystania z łącza <i>Test Mail</i> należy ustawić <b>opcję Alert e-mail</b> .
Unknown Owner Nieznany właściciel
The file is to big. Plik jest za duży.
Incomplete file transfer. Niekompletny transfer plików.
No file uploaded. Brak plików do wgrania.
Temporary folder missing. Brak folderu tymczasowego.
Failed to write file to disk Nie udało się zapisać pliku na dysku
File upload stopped by extension Ładowanie pliku zatrzymane przez wtyczkę
Invalid file extension. Nieprawidłowe rozszerzenie pliku.
Unable to parse template file. Nie można przetworzyć pliku szablonu.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

PHP format

Following format strings are missing: %s

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
lib/funct_html.php:319
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 333